EK predstavila svoje plány na digitalizáciu európskeho priemyslu

21. 04. 2016

počítačové siete - ilustračný obrázok k digitalizáciiEurópska komisia  plní svoju stratégiu pre vytvorenie digitálneho trhu. V týchto dňoch uverejnila svoje plány, ako pomôcť európskemu priemyslu, malým a stredným podnikom, vedcom a verejným orgánom čo najlepšie využiť nové technológie.

Digitalizácia priemyslu

Hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti sa musia digitálne príležitosti plne využívať, ak majú byť celosvetovo konkurencieschopné. V digitálnej transformácii obzvlášť zaostávajú MSP a tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný alebo oceliarsky priemysel). Nedávne štúdie odhadujú, že v nasledujúcich piatich rokoch prinesie digitalizácia produktov a služieb priemyslu v Európe viac ako 110 miliárd EUR v príjmoch ročne.

Niektoré členské štáty EÚ už stratégie na podporu digitalizácie priemyslu zaviedli. Aby sa zabránilo roztrieštenosti trhov a využívali sa výhody digitálneho vývoja, ako je napríklad internet vecí, je potrebný komplexný prístup na európskej úrovni.

Ako súčasť tohto prístupu EK:

 • pomôže koordinovať vnútroštátne a regionálne iniciatívy týkajúce sa digitalizácie priemyslu,
 • zameria investície do európskych verejno-súkromných partnerstiev a bude výrazne podporovať využívanie príležitostí, ktoré ponúka investičný plán EÚeurópske štrukturálne a investičné fondy,
 • investuje 500 miliónov EUR do celoúnijnej siete digitálnych inovačných centier (centrá excelentnosti v oblasti technológií), ktoré podnikom ponúkajú poradenstvo a možnosť vyskúšať si digitálne inovácie,
 • vytvorí pilotné projekty veľkého rozsahu na posilnenie internetu vecí, vyspelej výroby a technológií v inteligentných mestách a domácnostiach, prepojených autách alebo mobilnom zdravotníctve,
 • prijme právne predpisy prispôsobené budúcemu vývoju, ktoré podporia voľný tok údajov a objasnia vlastníctvo údajov vytvorených snímačmi a inteligentnými zariadeniami. Komisia takisto preskúma pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a zodpovednosti za autonómne systémy,
 • predloží program EÚ v oblasti zručností, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť zručnosti potrebné pre pracovné miesta v digitálnom veku.

Súčasťou tohto balíka je tiež európska iniciatíva cloud computingu, ktorá pomôže Európe získať vedúce postavenie v hospodárstve založenom na údajoch.

Plány, ktoré sa dňa 19. 4.  2016 vytýčili, by mali na podporu digitalizácie priemyslu z verejných a súkromných investícií zmobilizovať celkovo až 50 miliárd EUR.

Prioritné normy na podporu digitálnej inovácie

V jednotnom digitálnom trhu by mali miliardy pripojených zariadení vrátane mobilných telefónov, počítačov a snímačov bezpečne a plynulo komunikovať bez ohľadu na ich výrobcu, technické údaje alebo krajinu pôvodu. Na to potrebujú spoločný jazyk normy.

Komisia navrhuje konkrétne opatrenia na urýchlenie postupu stanovovania noriem:

 • požiadať zástupcov výrobného odvetvia a normalizačné orgány, aby sa pri normalizácii sústredili na päť na prioritných oblastí. Týmito oblasťami sú: 5G, cloud computing, internet vecí, dátové technológie a kybernetická bezpečnosť.
 • spolufinancovaním testovania a experimentovania s technológiami na zrýchlenie stanovovania noriem, a to aj v rámci príslušných verejno-súkromných partnerstiev. Tým sa zabezpečí včasné predloženie noriem na podporu inovácií a rastu podnikov.

Tento rýchlejší a cielenejší prístup okrem iného urýchli vývoj a zavádzanie technológií, ako sú napríklad inteligentné siete, služby mobilného zdravotníctva, prepojené vozidlá a iné odvetvia. EÚ plánuje podporiť účasť európskych odborníkov na rozhodnutiach o normách na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby európske myšlienky prispievali ku globálnym riešeniam.

Digitálne verejné služby

Občania a podniky ešte stále naplno nevyužívajú výhody digitálnych verejných služieb, ktoré by mali byť ľahko dostupné v celej EÚ. Dnešný akčný plán pre elektronickú verejnú správu zmodernizuje digitálne verejné služby a zlepší podmienky na život, prácu a investovanie v EÚ.

Komisia navrhla ďalších 20 opatrení, ktoré budú zavedené do konca roka 2017. Komisia najmä:

 • vytvorí jednotnú digitálnu bránu, ktorá používateľom umožní získať všetky informácie, pomoc a služby v oblasti riešenia problémov potrebné na efektívne cezhraničné pôsobenie,
 • prepojí všetky obchodné registre a konkurzné registre a začlení ich do portálu elektronickej justície, ktorý sa stane jednotným kontaktným miestom,
 • vytvorí so správnymi orgánmi pilotný projekt, ktorý uplatní zásadu „len jedna registrácia“pre podniky v rámci EÚ. To znamená, že spoločnosti budú musieť poskytnúť administratívne dokumenty orgánom verejnej moci len v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobia aj v iných členských štátoch EÚ,
 • pomôže členským štátom EÚ rozvíjať cezhraničné služby elektronického zdravotníctva, ako je elektronické predpisovanie liekov a súhrnné údaje o pacientoch,
 • urýchli prechod na elektronické obstarávanie, elektronické podpisy a vykonávanie zásady „stačí len raz“ vo verejnom obstarávaní.


 Zdroj:

 Tlačová správa EK z 19. 4. 2016

 Otázky a odpovede, týkajúce sa digitalizácie priemyslu (EN)

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu

Tlač