Konferencia: Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016

28. 04. 2016

logo konferencieDňa 28. apríla 2016 sa v hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil jubilejný  10. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 – FITS 2016. Organizátorom je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom FITS 2016 bolo poskytnúť spoločnú platformu pre inžinierov a technikov  z najrôznejších odborných oblastí pri hľadaní riešení ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého potenciálu slovenských vedcov a výskumníkov.

V rámci tohtoročnej ústrednej témy „Znalostná ekonomika – prepojenie vedy, výskumu a praxe“, si účastníci vzhliadli nasledovné prezentácie:

- Prepojenie vedy, výskumu a praxe v oblasti nových materiálov a technológii (prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., člen Predsedníctva Slovenskej akadémie vied);

- Vedecký, technický a vzdelávací potenciál Technickej univerzity v Košiciach ako akcelerátor  vedomostnej spoločnosti na Slovensku (prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,  rektor Technickej univerzity v Košiciach);

- Normy a ich využiteľnosť v každodennom živote – vzdelávanie mladých technikov (prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a  skúšobníctvo Slovenskej republiky);

- Aj magnetizmus vie byť zaujímavý a užitočný pre prax (prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Slovenská magnetická spoločnosť)

- Projekt Chargebrella (Ing. Daniel Šlosár, ÚKC ZSVTS Košice);

- Úspešné zapojenie jedného z najstarších potravinárskych závodov Slovenska  do dnešnej 

   svetovej jednotky vo výrobe potravín (Ing. Darina Matyášová, ÚKC ZSVTS Banská Bystrica)

- Spinea story (Ing. Bartolomej Janek, CSc., SPINEA, s. r. o.,  Prešov);

- Technologické modifikácie technológie delenia vodným prúdom (doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., Technická univerzita v Košiciach).

Špecifikom tohtoročného podujatia bolo diskusné fórum k téme podujatia, kde okrem prednášajúcich vystúpil aj prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS. Účastníkov podujatia výrazne zaujal popoludňajší program, ktorý zahŕňal vystúpenia úspešných slovenských inžinierov, ktorí demonštrovali svoje reálne úspešné skúsenosti s prepojením vedy a praxe.

Info o ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 45 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významným medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia a ďalšie.

Tlačová správa                                          

Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, 02/5020 7629; krajcovic@zsvts.sk

ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Fórum inžinierov a technikov v Košiciach

Tlač