Medaila SAV Asociácii Jana Husa v Paríži

06. 04. 2016

Medaila SAV Asociácii Jana Husa v Paríži
V pondelok 4. apríla sa na Úrade SAV v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny za podporu vedy SAV Asociácii Jana Husa v Paríži. Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík  ju odovzdal do rúk Nathalie Roussarieovej a Marie-Christine Lagrangeovej. V zdôvodnení pocenenia sa uvádza, že Asociácia Jana Husa svojimi aktivitami kontinuálne prispievala k zvyšovaniu vedeckého kreditu SAV a napomáhala rozvoju vednej politiky SAV. Zároveň prinášala podporu vede a kultúre na Slovensku.

Aktivita vašej organizácie je pre bývalé Československo a súčasné Slovensko extrémne dôležitá, pretože potrebujeme intelektuálne angažovaných ľudí, ktorí pracujú pre spoločnosť. Z našej strany si to veľmi vážime," povedal pri oceňovaní predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík. Nathalie Roussarieová v poďakovaní zdôraznila, že medailu prijíma francúzska strana s veľkou radosťou.

Zúčastňovať sa na živote asociácie znamená pospájať všetky schopnosti a spôsobilosti, aby sa dosiahol spoločný cieľ. Znamená to niečo vystavať a naše spoločné úspechy nás úprimne tešia." Asociácia Jana Husa vznikla v roku 1981 ako združenie francúzskych pedagógov a vedcov s cieľom pomáhať československým intelektuálom. Od svojho založenia až do roku 1989 organizovala na území bývalého Československa tajné semináre a zabezpečovala prísun vedeckej literatúry. Po roku 1989 sa spolupráca medzi francúzskymi intelektuálmi a Českou a Slovenskou republikou pretransformovala, sústreďovala sa predovšetkým na Letné univerzity francúzskej filozofie (od roku 2011 Letné francúzske univerzity). Konajú sa striedavo v Českej republike, na Slovensku a vo Francúzsku. Od roku 2010 sa organizujú v úzkej spolupráci s Filozofickým ústavom SAV, ktorý sa stal jedným z garantov podujatí.

Letná univerzita sa profiluje ako každoročné vedecko-pedagogické stretnutie frankofónnych študentov, doktorandov, vedeckých pracovníkov a univerzitných pedagógov, ktorí pôsobia v oblasti humanitných vied v strednej Európe a vo Francúzsku. Prínos podujatia má vedecký aspekt, ktorým je multifokálna reflexia problémov súvisiacich so zvolenou témou. Rovnako aj pedagogický aspekt, ktorým je prezentácia študentských a doktorandských prác na fóre medzinárodnej úrovne, získanie kontaktov a otvorenie príležitostí v súvislosti s ich budúcim zahraničným štúdiom. Témy sú volené v reakcii na aktuálne dianie vo filozofickom a všeobecne humanitnom diskurze. Pristupuje sa k nim najmä z filozofického, ale aj religionistického, historického, literárnovedného, umenovedného a lingvistického hľadiska – podujatie je preto vhodnou príležitosťou pre interdisciplinárnu diskusiu.

Letné univerzity sa stali špičkovým vedeckým podujatím a intenzívne oživujú frankofónny filozofický život na Slovensku. Vďaka účasti na týchto podujatiach mohli viacerí študenti absolvovať doktorandské štúdium v zahraničí, pričom prítomní francúzski profesori vzali na seba úlohu školiteľov. Letná univerzita je dnes miestom interakcie výskumných úloh viacerých grantových projektov, a to najmä projektov Filozofického ústavu SAV, Filosofického ústavu AV ČR a Ústavu filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied. Medzi ďalšie participujúce inštitúcie patria Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita v Segedíne, Univerzita Komenského a Prešovská univerzita. Príspevky z Letnej univerzity sa publikujú v recenzovaných zahraničných časopisoch, domácich karentovaných časopisoch alebo tematických zborníkoch. (spn)

Foto: Vladimír Šimíček

Tlačová správa

Zdroj: SAV

Uverejnila MI

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač