Medzinárodná vedecká konferencia: Rekreačný šport, zdravie, kvalita života

20. 04. 2016

V dňoch 14. – 15. apríla 2016 organizoval Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) UPJŠ v Košiciach už tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rekreačný šport, zdravie, kvalita života, ktorá sa konala pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Slávnostné otvorenie konferencie rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

Dvojročný cyklus týchto konferencií je potvrdením toho, že pracovisko sa usiluje vytvárať nielen platformu  pre poznatkovú výmenu v oblasti pohybovej rekreácie, športovej činnosti a zdravia, ale aj pre sociálne zázemie, ktoré spája odborníkov a podporuje medzinárodnú kooperáciu. Konferencia už tradične vytvorila priestor aj pre odbornú komunitu historikov telesnej kultúry.

Motto konferencie poukazuje na moderný trend života. Vedecké konferencie konané na pôde našej alma mater majú vždy veľkú vážnosť. Aj táto konferencia odráža interdisciplinaritu univerzity, a to prepojením činnosti Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach so Spolkom lekárov mesta Košice, Akadémiou im. Jana Długosza w Częstochowie a inými inštitúciami. Som veľmi rád, že aj univerzitní športovci pravidelne participujú na podujatiach organizovaných v rámci Európskeho mesta športu a zo spomínanej konferencie očakávam kvalitné výstupy vo forme odborných publikácií,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Okrem spolupráce s partnerskými organizáciami AJD v Czestochowej v Poľsku a Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu sa tohtoročná konferencia stala súčasťou Európskeho mesta športu. Slávnostného otvorenia konferencie sa preto okrem rektora UPJŠ v Košiciach, zúčastnil aj primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

 „Pre Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach je dôležité, aby pripravoval absolventov, ktorí budú schopní podieľať sa na aktívnom zdraví aj vďaka poznatkom získaných počas konferencie a pozitívne tak ovplyvňovať svoje okolie,“ zhodnotila riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach Mgr. Alena Buková, PhD.

Pohybová aktivita zohráva nenahraditeľnú úlohu v zdravom životnom štýle, a to predovšetkým z hľadiska prevencie ochorení. Jej význam spočíva aj v integrácii znevýhodnených ľudí, socializácie seniorov, ale v skvalitňovaní života chorým.

Slávnostné otvorenie konferencie

Tlačová správa UPJŠ

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
vedy o športe

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač