Otvorený prístup k výsledkom európskeho výskumu

26. 04. 2016

otvorená veda - ilustračný obrázokMnoho iniciatív v EÚ v súčasnosti smeruje k otvorenému prístupu (OP) k výsledkom výskumu, ktorý je financovaný z verejných zdrojov. V Amsterdame sa 4. apríla 2016 konala Konferencia o otvorenej vede (Open science conference). Eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na nej prezentoval dôvody zavedenia OP k vedeckým informáciám a ciele, ktoré chce v tejto oblasti dosiahnuť. Otvorená veda v sebe zahŕňa okrem OP k vedeckým publikáciám, aj prístup k všetkým údajom, ktoré vznikajú vo výskume. Údaje z európskeho výskumu by mali byť prístupné v Európskom otvorenom vedeckom úložiska (EOVU – European Open Science Cloud).

Prečo otvorený prístup? Dôvodom je, že verejnosť platí za výskum, ktorého výsledky jej nie sú prístupné. Pre vydavateľov odborných publikácií to znamená, že musia hľadať nové obchodné modely.

S otváraním prístupu je spojených veľa legislatívnych, organizačných a technických výziev. Európska komisia sa v súčasnosti intenzívne zaoberá ich identifikáciou a hľadaním riešení prostredníctvom Expertnej skupiny pre otvorenú vedu. Ide napríklad o zabezpečenie ochrany osobných údajov jednotlivcov, možnosť profitovať z vedeckej práce atď. Medzi technické výzvy otvoreného prístupu patrí potreba primeraného spracovania rôznych druhov údajov. Pri EOVU je potrebné stanoviť princípy, na základe ktorých bude fungovať. Expertná skupina vydá začiatkom júna správu s komplexnou analýzou a odporúčaniami.

Na máj 2016 je naplánované vydanie politickej platformy pre otvorenú vedu.

 Stanovisko Carlosa Moedasa

Vo vyššie spomenutom príhovore komentoval Moedas prípad Alexandry Elbakyan, zakladateľky online databázy s pirátskymi vedeckými článkami Sci-Hub. Povedal: „Tento prípad vyvoláva mnohé otázky. Pre mňa je najdôležitejšia táto: Je toto znak, že vedecké časopisy budú musieť čeliť rovnakému osudu ako hudobný a filmový priemysel? Ak áno, a môžeme tu vidieť mnohé paralely, potom sa vedecké publikovanie bude musieť zmeniť.“

Pre úspech európskej vedy je v súčasnosti podľa Moedasa kľúčové zdieľať údaje tak rýchlo, ako sa len dá. Éra „publikuj alebo umri“ končí a prichádza obdobie otvorenej vedy. Ako ekonomický dôvod pre otváranie vedy uviedol príklad bio-informatického ústavu, ktorý otvorením prístupu k informáciám voči svetovej vedeckej komunite vyprodukuje výnos v hodnote dvadsaťnásobku operačných nákladov ústavu. OP teda zväčší hodnotu verejných investícií do výskumu. Otváranie vedeckých výsledkov opätovnému použitiu pre nové objavy a multidisciplinárnemu výskumu je stále viac potrebné na riešenie globálnych problémov 21. storočia. Okrem toho má verejnosť právo vidieť výsledky výskumu, do ktorého investovala. V Horizonte 2020 je už otvorený prístup podmienkou a ostatní financovatelia výskumu začínajú požadovať to isté.

Európa potrebuje prejsť od platenia za čítanie ku kultúre, kde sa za čítanie neplatí. Ďalej potrebujeme objasniť copyright. Je treba vytvoriť zrozumiteľný právny rámec pre opätovné použitie a kombinovanie big data. To umožní Európe, aby sa stala lídrom vo vede postavenej na údajoch. Nakoniec potrebujeme infraštruktúru na prechod od rozkúskovaných súborov údajov k  EOVU, ktoré ich bude všetky integrovať. Cieľom je dosiahnuť, aby v roku 2020 všetci európski výskumníci mohli ukladať, analyzovať a mať prístup k európskym vedeckým údajom prostredníctvom EOVU.

 Päť prekážok plného využívania potenciálu údajov v Európe:

 1. údaje z verejne financovaného výskumu nie sú vždy verejne prístupné,
 2. nekompatibilita jednotlivých súborov údajov navzájom medzi sebou,
 3. fragmentácia údajov v rámci jednotlivých vedných a ekonomických oblastí a krajín,
 4. nedostupnosť vysokovýkonnej počítačovej infraštruktúry na svetovej úrovni,
 5. legislatívny rámec v súčasnosti v neumožňuje v potrebnej miere opätovne používať existujúce vedecké údaje a testovať ich najmodernejšími analytickými technikami, ako dolovanie dát.

 Európske otvorené vedecké úložisko (EOVU)

Iniciatíva je výsledkom verejných konzultácií k Veda 2.0 (Science 2.0). Výskumníci sa v rámci konzultácií vyjadrili, že elektronické úložisko je práve to, čo potrebujú pre svoju prácu pre výskum založený na údajoch (data driven).

Úložisko poskytne prostredie, kde budú môcť výskumníci bezplatne ukladať, správať, analyzovať a opätovne používať výskumné údaje medzinárodne a naprieč vedeckými disciplínami. Nemá ísť o iniciatívu začínajúcu „na zelenej lúke“, ale o združenie existujúcich infraštruktúr vedeckých údajov. EOVU má odstrániť problém s fragmentáciou údajov, kvôli ktorej nie je možné robiť prierezové analýzy dát naprieč viacerými vednými odbormi.

 Ciele Európskej komisie pre oblasť otvorenej vedy na najbližšie obdobie

 • vývoj obchodného modelu udržateľného financovania vývoja a fungovania vedeckého úložiska (vrátane tvorby trhu pre súkromný sektor),
 • stanovenie princípov implementácie pre otvorený prístup k výskumným údajom, ktoré budú zohľadňovať nákladovosť, správu údajov a rôzne certifikačné schémy,
 • definovanie pravidiel používania vedeckého úložiska pre výskumníkov a súkromný sektor,
 • podpora spájania a zjednocovania vedeckých úložísk z rôznych odborov, atď.

 V rámci H2020 boli otvorené výzvy, ktoré umožňujú vedeckej verejnosti vstúpiť do procesu transformácie:

 • EINFRA-12-2017 s termínom 29. 3. 2017 – cieľom je integrácia a konsolidácia služieb e-infraštruktúry (40 mil. €) a
 • EINFRA-21-2017 s termínom 29. 3. 2017 – cieľom je rozvoj služieb e-infraštruktúry (20 mil. €).


Je cieľom, aby jednotlivé projekty v rámci výziev medzi sebou navzájom spolupracovali. Jednou z výziev je vytvoriť v priebehu 5 – 10 rokov kapacity potrebné pre budúce generácie e-infraštruktúr, ktoré budú schopné spĺňať dlhodobé požiadavky výskumných a vzdelávacích komunít.

EK organizuje 26. – 27. septembra v Bratislave ICT Proposers´ day, kde budú prezentované jednotlivé výzvy DG Connect, vrátane e-Infra calls. Na podujatí bude priestor na tvorbu konzorcií a prípravu projektových návrhov.

Marta Špirková
stážistka SLORD-u

Fotozdroj: Pixabay.com

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu

Tlač