Priority predsedajúceho Holandska v oblasti výskumu a inovácií

13. 04. 2016

logo Holandského predsedníctvaZačiatkom roka 2016 prevzalo Holandsko už svoje dvanáste predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré potrvá do 30. júna 2016, kedy ho nahradí Slovenská republika. Holandsko týmto začalo 18-mesačný program predsedníckeho Tria, ktoré tvorí spoločne so Slovenskom a Maltou. Za svoje hlavné priority si holandské predsedníctvo určilo Európsku úniu sústrediacu sa na hlavné výzvy, prepojenú s občanmi, tvoriacu inovatívny rast a pracovné miesta.

Holandské predsedníctvo považuje investície do výskumu za kľúčové pre hospodársky rast v EÚ, tvorbu pracovných miest a riešenie veľkých spoločenských výziev. Jednou z priorít je podpora výskumných infra-štruktúr v kontexte aktualizácie Cestovnej mapy Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI), ktorá obsahuje projekty veľkých pan-európskych výskumných infraštruktúr. Ďalšou prioritou je Lepšia regulácia – rámcové prostredie pre výskum a inovácie. Cieľom je identifikovať bariéry v súčasnej legislatíve a prístupe regulátorov, ktoré bránia rozvoju inovácií a ich prístupu na trh a zmeniť prístup regulátorov tak, aby budúca legislatíva vedela rýchlejšie reagovať na nové technológie a umožnila rozvoj inovácií (napr. vo forme start upov). Poslednou kľúčovou prioritou je Otvorená veda (Open Science) a slobodný prístup k výsledkom výskumu a vývoja (Open Access).

Zdroj:

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR – Newsletter o európskych záležitostiach, marec/2016

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač