Projekt Veľkokapacitné úložisko energie

11. 04. 2016

logo SAVAnalýza vybraných faktorov slovenskej ekonomiky potvrdila, že slabým článkom nášho hospodárskeho systému je pokles aplikovaného výskumu. SAV v spolupráci s partnermi ponúka projekt budúceho skladovania elektrickej energie vo forme zmesi vodíka a zemného plynu v horninových štruktúrach.

Bratislava SAV 7. 4. 2016: Energie majú v živote ľudstva čoraz strategickejší význam. „Hýbu“ svetom. Slovenská akadémia vied prichádza v spolupráci so svojimi partnermi s projektom nových foriem veľkokapacitných úložísk energie na princípe uskladňovania zmesi zemného plynu a vodíka v prírodných horninových štruktúrach.

Unikátnosť riešenia pripravovaného projektu spočíva vo vytvorení výskumnej infraštruktúry, vzdelávacej platformy a metodiky dlhodobejšieho uskladňovania prebytkov vyrobenej energie a následne jej využívania podľa aktuálnych potrieb siete, teda v univerzálne aplikovateľnom riešení veľkokapacitného úložiska na Slovensku. Analýza vybraných faktorov slovenskej ekonomiky potvrdila, že slabým článkom nášho hospodárskeho systému je pokles aplikovaného výskumu. SAV v spolupráci s partnermi ponúka projekt budúceho skladovania elektrickej energie vo forme zmesi vodíka a zemného plynu v horninových štruktúrach.

Koordinátorom projektu, ktorý sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, je Ústav vied o zemi SAV. Jeho partnermi sú Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav geotechniky SAV, Slovenská technická univerzita a spoločnosť NAFTA, ktorá má jedinečné skúsenosti v oblasti budovania a prevádzkovania podzemných zásobníkov zemného plynu.

Prínosom projektu je okrem interdisciplinárneho prepojenia geológie, chémie, geotechniky plynárenstva a energetiky zvyšovanie energetickej bezpečnosti a diverzifikácia energetických zdrojov. V prvej etape budú účastníci v rámci výskumu vplyvu vodíka na horninové štruktúry a technológie získavať základné geologické, ložiskové, bezpečnostné a kapacitné vzťahy pre identifikáciu vhodnej geologickej štruktúry na území Slovenskej republiky pre uskladnenie energie vo forme zmesi zemného plynu a vodíka. Na základe laboratórnych testov partneri vytvoria komplexnú metodiku identifikácie vhodných geologických štruktúr na realizáciu ďalšieho výskumu testovania interakcie hornín a uloženej energie. V našich podmienkach sa javí najefektívnejšie sústrediť sa na bývalé ložiská zemného plynu. Po ukončení jednotlivých etáp projektu bude vytvorená metodika na identifikáciu vhodných geologických štruktúr, pričom univerzálna využiteľnosť tohto projektu bude mať významný vplyv aj na medzinárodný energetický trh.

 Zdroj: Tlačová správa SAV

 Uverejnila: MI

   

 

   

 

Kľúčové slová:
projekty, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač