Regióny chudoby na Slovensku

19. 04. 2016

obálka knihyGeografický ústav SAV vydal monografiu venovanú regiónom chudoby na Slovensku.

Monografia vníma priestor ako jeden z významných atribútov a determinantov chudoby, ktorý významnou mierou ovplyvňuje jej úroveň, hĺbku, trvanie, charakter, znaky a ďalšie vlastnosti Predstavuje tak „geografickú“ alternatívu k ekonomickému a sociologickému chápaniu chudoby. Editori a autori príspevkov veria, že publikácia bude prínosom nie len pre vedeckú obec, ale aj pre odbornú a laickú verejnosť, ako aj pre regionálne a lokálne komunity či združenia, ktoré hľadajú riešenia vedúce k znižovaniu a potláčaniu chudoby. Prezentované výsledky sú vhodnými podnetmi aj pre opatrenia v odvetvovej, sociálnej a priestorovej politike.

Publikácia sa v úvodných príspevkoch sústreďuje na teoretické východiská a koncepty výskumu priestorovej dimenzie chudoby. Venuje sa priestorovému rozloženiu, diferenciácii chudoby a identifikácii regiónov chudoby na Slovensku. Ďalej si všíma jej charakter, znaky, podmienenosť a hlavné príčiny, ktoré detailne analyzuje na príklade obcí najchudobnejšieho okresu. Druhá skupina príspevkov je zameraná na dôležité fenomény a špecifiká vyčlenených regiónov chudoby (migrácie, dochádzku do zamestnania, demografické správanie, implementáciu politiky súdržnosti, procesy sociálnej inklúzie a prezentáciu pro-poor turizmu, ako jedného z konkrétnych nástrojov rozvoja chudobných komunít).

Za regióny chudoby boli považované regióny (okresy) s najvyšším rizikom chudoby v rokoch 2001 a 2011. V oboch analyzovaných rokoch bolo identifikovaných po 14 regiónov s najvyšším rizikom chudoby, pričom 12 z nich patrilo k takýmto regiónom v roku 2001 aj 2011 (Gelnica, Kežmarok, Košice – okolie, Levoča, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Spišská Nová Ves, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou). Okresy Michalovce a Sobrance patrili do tejto kategórie regiónov iba v roku 2001 a okresy Rožňava a Krupina iba v roku 2011. Spolu tak bolo vybraných 16 regiónov chudoby, nachádzajúcich sa v južnej časti stredného Slovenska a na východnom Slovensku.mapa regiónov chudoby

Získané výsledky poskytli obraz o priestorovej lokalizácii, diferenciácii a koncentrácii chudoby na Slovensku. Vo vyčlenených okresoch chudoby odkryli aj ďalšie jej významné atribúty ako sú jej závažnosť, hĺbka, charakter a pod. Monografia súčasne poskytuje poznatky o rôznych podobách chudoby a možnostiach a spôsoboch jej redukcie. V kontexte stredoeurópskeho geografického výskumu publikácia predstavuje prvé komplexnejšie dielo zamerané na problematiku priestorovej dimenzie chudoby a jej relevantných geografických aspektov.

Tlačová správa SAV

Plné znenie správy nájdete tu:

Autori: A. Michálek, D. Michniak
Upravila: Zuzana Vitková

Zdroj obrázkov: publikácia Regióny chudoby na Slovensku

Kliknutím na obrázky zobrazia sa v plnom rozlíšení

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač