Reindustrializácia Európskej únie – konferencia v rámci SK Pres 2016

07. 04. 2016

ilustračný obrázok ku konferenciiMedzinárodná konferencia REinEU 2016 sa koná v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Konferencia predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálova výrobných technológií. Cieľom podujatia je zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky.


Dátum konania:         26. – 28. október 2016
Miesto konania:         Bratislava, Slovenská republika
Organizátor:              konzorcium CVTI SR (koordinátor projektu), Neulogy a. s, BIC Bratislava
Manažér projektu:      MgA. Paulína Böhmerová
Webová stránka:         www.reineu2016.eu

Medzinárodná konferencia REinEU 2016 predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Cieľom podujatia je zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky vo všeobecnosti a predovšetkým pri plnení agendy reindustrializácie Európy – t. j., ako zvýšiť podiel výrobného sektora na tvorbe HDP EÚ zo súčasných 16 % na 20 %  v roku 2020, ako stanovuje komuniké EÚ „Za obnovu európskeho priemyslu“ 1). Primárne sa zameriava na vplyv výskumu a inovácií na podporu a rast výroby v „tradičnejších“ výrobných odvetviach.
Konferencia si kladie za cieľ pritiahnuť pozornosť širokej európskej i medzinárodnej komunity z oblasti výskumu a inovácií vrátane významných zástupcov podnikateľského sektora. Podujatie bude financované z projektu programu Horizont 2020 (oblasť NMBP). Uskutoční sa v dňoch 26. – 28. októbra 2016 s predpokladanou účasťou 1000 účastníkov. Bude jednou z najrozsiahlejších akcií v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Konferencia predstavuje jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020, ktoré budú otvorené v polovici roku 2016 v historickom kontexte jedného z nových členských štátov EÚ a predostrieť riešenia šité na mieru týmto krajinám. Súčasťou bude rozsiahle matchmakingové podujatie, expozície progresívnych podnikov a univerzít, posterová sekcia, návštevy podnikov v okolí Bratislavy, workshopy a súťaže. Program konferencie chce tiež upriamiť pozornosť účastníkov na témy spolupráce Dunajského regiónu a V4.
Významným výstupom konferencie má byť záverečný strategický dokument ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo EÚ. Pri príprave podujatia sa úzko spolupracuje s príslušnou zložkou Európskej komisie, ako aj so subjektmi, ktoré pripravujú podobné podujatia v predchádzajúcom období (luxemburské a holandské predsedníctvo EÚ).

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, bolo poverené prípravou podujatia v úlohe koordinátora projektového tímu. Implementácia projektu sa začala 1. septembra 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov,

SWD(2014) 14 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0014&from=EN

REinEU2016 (SK) pdf

Pozvánka: Save  the date pdf (EN)

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač