Rezort školstva chce opäť pritiahnuť absolventov prestížnych univerzít do štátnej správy

11. 04. 2016

logo MŠVVaŠ SRAj v roku 2016 bude pokračovať grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Slovenskí študenti najlepších svetových univerzít budú môcť opäť získať štipendium na pokrytie študijných nákladov v prípade, ak sa zaviažu po skončení štúdia zamestnať sa na tri roky v niektorom z vybraných ministerstiev či v Úrade vlády SR.

Ministerstvo školstva vypisuje grantový program kontinuálne od roku 2014, pričom aj v tomto roku by malo byť podporené štúdium zamerané na oblasti ekonómie, matematiky, štatistiky a verejnej politiky. Výber sa uskutoční na celkovo 10 možných pozícií, o ktoré prejavili záujem Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Inštitút stratégie, Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy, Ministerstvo životného prostredia SR – odbor ekonomických nástrojov a analýz, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Inštitút vzdelávacej politiky a Úrad vlády SR – Analytická jednotka.

O štipendium sa môžu uchádzať občania SR prijatí na štúdium alebo  študenti už niektorej z vysokých škôl umiestnenej do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.
So  žiadateľmi, ktorí uspejú v dvojkolovom hodnotení, bude následne uzatvorená zmluva o udelení štipendia a o spolupráci. Úspešný uchádzač si bude môcť vďaka získanému grantu pokryť počas dvoch akademických rokov všetky náklady spojené so štúdiom, vrátane školného, nákladov na živobytie, na študijné pomôcky, cestu do a z miesta štúdia či cestovné poistenie. Plánovaný objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu študentov hlásiacich sa o štipendium na akademický rok 2016/17 je spolu 41 000 EUR. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom. V roku 2015 získali toto štipendium štyria študenti a v roku 2014 traja.

V prípade, ak štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky alebo vysokoškolské štúdium neukončí, finančné prostriedky vo výške poskytnutého štipendia bude musieť vrátiť. Povinnosť odpracovať určené obdobie mu však zanikne, ak príslušné ministerstvo nebude môcť štipendistovi ponúknuť štátnozamestnanecké miesto a ani iné ministerstvá neprejavia záujem o jeho zamestnanie. Žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné posielať na adresu ministerstva školstva do 29. apríla 2015. Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, nájdu uchádzači na http://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2016/.

Zdroj:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač