SAV prezentovala dva nové slovníky

07. 04. 2016

Jazyk je atribútom kultúrnosti národa a vo vydavateľstve Veda  (SAV) vyšiel nielen tretí diel Slovníka súčasného slovenského jazyka (M – N), ale aj prvý etymologický slovník pod názvom Stručný etymologický slovník slovenčiny.

slovníky

 Na Slovníku súčasného slovenského jazyka (M – N) pracoval kolektív autorov a obsahuje viac než 16.000 hesiel. „Žánrovo ide o výkladový slovník stredného typu, aj keď u nás by sme už mohli hovoriť o veľkom slovníku,“ povedala hlavná redaktorka slovníka PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. Pripomenula zanietenie celého tímu spoluautoriek aj spolupracovníkov, rovnako ako ich precíznosť pri editovaní všetkých slov a výrazov. Slovník súčasného slovenského jazyka (M – N) symbolicky „vyprevádzali“ do sveta spisovateľ Dušan Dušek a herec Dušan Jamrich. Kutňa, kvaka, mrľa, pajtáš, sliz a ďalších viac ako 10.000 hesiel obsahuje Stručný etymologický slovník slovenčiny, náš prvý objasňujúci pôvod slovenských slov. Jeho autorom je PhDr. Ľubor Králik, CSc., ktorý ho definuje ako populárno-vedecký s primárnym dôrazom na súčasnú slovnú zásobu. Pripomenul však, že niektoré slová, ktoré sú v slovenčine dnes domáce, pochádzajú ešte z praslovanského obdobia pred desiatym storočím nášho letopočtu. Vydanie prvého slovníka tohto typu na Slovensku je splatením dlhu slovenskému jazyku, a zároveň impulzom na ďalšie hlbšie skúmanie etymologického výskumu jazyka. Krstnými otcami Stručného etymologického slovníka slovenčiny sa stali poprední jazykovedci prof. Pavol Žigo z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prof. Ľubomír Kralčák, z Filozofickej fakulty Konštantína filozofa v Nitre. Obaja zvýraznili význam a jedinečnosť uvádzaného diela.  

Zdroj: Tlačová správa SAV

Uverejnila: MI

 

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač