Školstvo dostane o dve miliardy EUR viac

14. 04. 2016

Vláda na svojom zasadnutí schválila znenie programového vyhlásenia vlády, ktorého súčasťou je aj časť venovaná školstvu, vede, výskumu a športu. Dokument predložený ministerstvom školstva si získal podporu vládnej koalície, z čoho vyplýva, že reforma školstva bude krytá i finančne.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof Peter Plavčan
 
Vláda SR je pripravená navýšiť prostriedky na školstvo z verejných zdrojov o 2 miliardy EUR v období štyroch rokov. Na konci volebného obdobia, v roku 2020, by tak úroveň verejných zdrojov vkladaná ročne do školstva mala byť porovnateľná s priemerom krajín EÚ.
 „Rád by som sa poďakoval všetkým partnerom, ktorí si sadli za rokovací stôl a svojou aktivitou tak dynamicky prispeli k  tvorbe programového vyhlásenia vlády.  Ďakujem všetkým zainteresovaným subjektom, odborom, združeniam aj iniciatívam za  ochotu úzko spolupracovať na najväčšej reforme školstva za posledných 25 rokov“, zhodnotil pretavenie rokovaní do reálnej podoby po dnešnom rokovaní vlády minister Peter Plavčan.    „Spoločnými silami sa nám podarilo dosiahnuť naformulovanie zásadných a toľko potrebných zmien v školskom systéme“, dodal minister. Rozsiahla reforma, po ktorej volajú nielen učitelia, ale i verejnosť, sa týka celej školskej politiky, a to tak v oblasti regionálneho, ako aj vysokého školstva, politiky podpory výskumu a inovácií či športu, mládeže, národnostných menšín a ďalších oblastí.
Minister školstva považuje za výrazný úspech potvrdenie navyšovania platov učiteľov pri už schválenom štátnom rozpočte. Platy učiteľov sa od 1. septembra navýšia o 6 %, čím už po zrealizovanom 4 % navýšení v tomto roku dosiahnu dvojciferné číslo. Následne každý rok, počnúc 1. januárom 2018 sa budú platy zvyšovať o ďalších 6 %.
 
„Za veľké pozitívum aktuálneho programového vyhlásenia vlády, považujem i konkrétne čísla obsiahnuté v kapitole školstva. Čísla sa v programovom vyhlásení vlády objavili prvýkrát v histórii Slovenska. Práve exaktné zakotvenie našich požiadaviek v číselnej podobe umožnila dohoda celej vlády “,
povedal Peter Plavčan a zároveň dodal, že zvyšovanie platov je podmienené zásadnými zmenami v rezorte školstva. „Túto podmienku koaličných partnerov nevnímam negatívne, pretože ja mám ambíciu dotiahnuť reformu do úspešného konca a podobné odhodlanie som počas rokovaní zaznamenal v celej akademicko-vedeckej obci“, doplnil na záver minister.

Reakcia ministra P. Plavčana po schválení programového vyhlásenia vlády (video)

Zdroj:

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Fotozdroj: Video MŠVVaŠ SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač