Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku na rok 2016

01. 04. 2016

Po úspešných ohlasoch z minuloročnej súťaže Centrum vedecko-technických informácií SR opäť vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na  Slovensku na rok 2016.Cena za transfer technológií 2015

Inovatívne technológie pochádzajúce zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied majú vďaka svojej kvalite veľkú šancu uspieť v praxi. Preto sme sa už po štvrtýkrát rozhodli oceniť samotných pôvodcov inovácií, ako aj tých, ktorí stoja za ich uplatnením v praxi. Už pravidelnou organizáciou súťaže Cena za Transfer technológií na Slovensku chceme zvyšovať povedomie o transfere technológií, upozorňovať na dôležitosť samotného prenosu výsledkov do praxe, zapájanie sa vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti a v neposlednom rade i preukázať uznanie vedcom a motivovať  ich k ďalšej práci na svojich projektoch.

 Jednotlivé súťažné kategórie (a ich minuloroční víťazi) sú:

  1. Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi – oceňuje sa pôvodca za najoriginálnejšiu, najunikátnejšiu a v praxi najvyužiteľnejšiu technológiu.
    Kmene mikroorganizmov Lactobacillus plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich využitia (Pôvodcovia MVDr. Ladislav Strojný, PhD., a MVDr. Alojz Bomba, DrSc.  Majiteľkou inovácie je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.)
  2. Najlepšie realizovaný transfer technológií – oceňuje sa pracovisko transferu technológií a jeho systematický prístup k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva.
    Prísada na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie[1] (Kolektív pôvodcov bol vedený doc. Ing. Pavlom Daučíkom, PhD.  Majiteľkou technológie je Slovenská technická univerzita v Bratislave.) V tomto prípade už po druhý raz bola ocenená Kancelária spolupráce s praxou na STU.
  3. Cena za prístup inovátora k realizácii transferu technológií – oceňuje sa pôvodca alebo pôvodcovia technológie za príkladný prístup k procesu ochrany výstupov vedeckovýskumnej činnosti a jej následnej komercializácii.
    (Ocenenie získal doc. Ing. František Duchoň, PhD., a kolektív z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.)

Súťaž sa uskutoční od 23. 3. do 30. 6. 2016 a je možné do nej prihlásiť len také technológie, ktorých vznik bol oznámený zamestnávateľovi v súlade s § 11 zákona 431/2001 Zb. z. (patentového zákona) od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. Pôvodcovia nahlasujú nominácie do súťaže prostredníctvom pracovísk pre transfer technológií. Nominácie zasielajú pracovníci pracovísk transferu technológií do 15. 7. 2016 na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 5. októbra 2016 v rámci konferencie „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016“ v priestoroch CVTI SR.

Viac informácií nájdete na stránke www.nptt.sk v sekcii Podujatia v rubrike Cena za transfer technológií (http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259 ),kde budú priebežne zverejňované aktuálne informácie o priebehu súťaže.

Zdroj a foto: CVTI SR
Uverejnila: MI[1] Technológii bol udelený patent. Patentová prihláška bola podaná 31.5.2013 a patent nadobudol účinky 3.9.2015 (uverejnený vo Vestníku ÚPV 9/2015). K úspešnému udeleniu patentu prispela aj spolupráca pôvodcov s Kanceláriou spolupráce s praxou a Centrom vedecko-technických informácií SR a ich Centrom transferu technológií. Spolupráca predstavovala odbornú pomoc a podporné služby v procese získania patentu na národnej úrovni.

Kľúčové slová:
súťaže, technológie

Tlač