Vedci Univerzity Komenského pomáhajú v boji proti tuberkulóze

07. 04. 2016

logo Prírodovedeckej fakulty UKBratislava 7. apríla 2016: Vedcom medzinárodného konzorcia s účasťou Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa podarilo vyriešiť trojrozmernú štruktúru enzýmu PatA, ktorý je nevyhnutný pre výstavbu dôležitých zložiek bunkového obalu Mycobacterium tuberculosis, patogéna spôsobujúceho tuberkulózu. Na výskume sa významnou mierou podieľali Mgr. Zuzana Svetlíková-Palčeková, PhD., doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD., a doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., z Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK).

O významnom úspechu slovenských vedcov informoval aj časopis Nature Communications (impakt faktor 11,470). Publikovaný článok je výsledkom spolupráce medzinárodného tímu vedeného profesorom Marcelom Guerinom zo španielskeho Bilbaa. Bratislavské laboratórium UK sa však acyltransferáze PatA venuje už pomerne dlho. „Bola to práve doc. Korduláková, ktorá ešte v roku 2003 počas svojho doktorandského štúdia odhalila funkciu tohto proteínu. Niekoľko rokov trvalo, kým sa podarilo vypracovať metodiku na získanie tohto proteínu v dostatočnej kvalite a kvantite pre účely kryštalizácie. Veľkou mierou k tomu prispela Dr. Svetlíková-Palčeková, tiež v rámci svojho doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK,“ približuje doc. Katarína Mikušová z výskumného tímu UK.

Spolupráca so španielskymi kolegami napokon priniesla prelom v tom, že na základe vyriešenej trojrozmernej štruktúry umožnila pochopiť fungovanie jedinečného enzýmu, ktorý pracuje na rozhraní plazmatickej membrány a bunkovej cytoplazmy na molekulovej úrovni. „Sme presvedčení, že práve odkrývanie biochemickej podstaty procesov, ktoré v mykobaktériách prebiehajú, môže byť užitočné pre účinný boj proti týmto patogénom,“ dodáva doc. Mikušová z PriF UK.

Hoci na Slovensku je tuberkulóza pod kontrolou a s počtom 6,7 nových prípadov na 100 000 obyvateľov v roku 2014 sa radíme ku krajinám s nízkou incidenciou, z globálneho hľadiska ide o jedno z najvážnejších infekčných ochorení, ktorému podľahne každý deň až 4 000 ľudí. Cieľom vedcov UK z Laboratória biochémie mykobaktérií je naďalej skúmať nepoznané aspekty fyziológie Kochovho bacila a svojím výskumom prispieť k hľadaniu nových liekov proti tuberkulóze.

„Výskum vedcov Prírodovedeckej fakulty UK nás posúva opäť o krok ďalej v boji proti tuberkulóze. Je tiež ukážkou dôležitosti medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce,“ vyzdvihuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk

www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač