Ako efektívne chrániť ekosystémy

11. 05. 2016

Ústav krajinnej ekológie SAVEkosystémy sú základom ľudského života a fungovania spoločnosti, nakoľko poskytujú celý rad úžitkov – či už priamych alebo nepriamych – na uspokojovanie životných potrieb. Poskytujú potravu, vodu a materiály pre rozvoj spoločnosti, podporujú tvorbu prírodných zdrojov, prispievajú k regulácii mnohých javov a procesov, ktoré prebiehajú v krajine a tiež poskytujú viaceré kultúrne a rekreačné možnosti.

I napriek  nenahraditeľnému významu, ktoré ekosystémy plnia v krajine, dochádza k ich neustálemu ohrozovaniu a degradácii. Podľa informácií FAO až 60 % svetových ekosystémov je degradovaných a využívaných neudržateľne a od roku 1990  až 75 % z geneticky poľnohospodárskych plodín na svete zaniklo. V Európskej únii iba 17 % biotopov a  druhov a 11 %  kľúčových ekosystémov chránených európskou legislatívou vykazuje priaznivý stav, a to napriek tomu, že v roku 2001 boli prijaté opatrenia na boj proti strate biodiverzity. Za hlavné tlaky a negatívne vplyvy na zmenu biodiverzity možno považovať zmeny vo využívaní zeme, nadmerné využívanie ekosystémov a ich zložiek, šírenie inváznych druhov, znečisťovanie zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia a pod. Za významný faktor tiež možno považovať zmenu klímy. Pôsobí tu aj celý rad nepriamych faktorov, ako je napríklad populačný rast, nedostatočné environmentálne  povedomie o biodiverzite a jej význame a pod. Podobne nepriaznivá situácia je aj na Slovensku.

O tom, ako efektívne chrániť ekosystémy a ako optimálne využívať ich funkcie a služby, ktoré poskytujú pre človeka, diskutovali vedeckí pracovníci s odborníkmi z  praxe na odbornom seminári v Kamennom Mlyne v Trnave. Seminár sa konal 6. mája 2016 ako súčasť záverečnej fázy projektu 7. rámcového programu EÚ OpenNESS.  Na riešení projektu sa za Slovensko spoločne podieľali Ústav krajinnej ekológie SAV a Regioplán Nitra. Projekt bol zameraný na rozpracovanie konceptu prírodného kapitálu a ekosystémových služieb a na jeho priblíženie k praxi. Na riešení projektu sa podielalo tridsaťpäť organizácií z osemnástich krajín (z toho 14 európskych). Teoreticko-metodické aspekty sa testovali v prípadových štúdiách, úlohou ktorých bolo analyzovať reálnu využiteľnosť a aplikácie konceptu ekosystémových služieb pri konkrétnom manažmente územia a pri rozhodovaní o jeho rozvoji – napr. pri manažmente povodí, v územnom a regionálnom plánovaní a pod.  Celkovo sa realizovalo 27 modelových štúdií na miestnej a regionálnej úrovni v 17 krajinách. Modelové územia pokrývali celý rad ekosystémov – sladkovodné a pobrežné ekosystémy, lesné oblasti, poľnohospodársku krajinu, urbánne územia. Za modelové územie v rámci Slovenska bolo vybrané mestské funkčné územie Trnava, ktoré pozostáva z mesta Trnava a 15 okolitých obcí.

Cieľom seminára bolo prezentovať výsledky projektu zástupcom zainteresovaných skupín pôsobiacim nielen priamo v modelovom území, ale aj vedcom, zástupcom MVO, projektantom  a ďalším  pracovníkom pôsobiacim v  oblasti životného prostredia, územného a regionálneho rozvoja, ako aj diskutovať o možnostiach praktického využitia výsledkov projektu a konceptu ekosystémových služieb. Výsledky projektu boli prijaté pozitívne a následná diskusia bola veľmi živá a tvorivá. Pevne veríme, že výsledky projektu sa už čoskoro dostanú do praxe a prispejú k účinnej ochrane ekosystémov a k efektívnemu využívaniu ich funkcií a služieb.

Zita Izakovičová

Zdroj:

SAV

 

Kľúčové slová:
semináre, vedy o Zemi a enviromentálne vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač