Dohoda EK o zlepšení prístupu k webovým sídlam a aplikáciám verejného sektora

24. 05. 2016

ilustračný obrázok internetInternet sa stal základným spôsobom poskytovania informácií a služieb, ako aj prístupu k nim. Preto je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby sa každý mohol k webovým stránkam a mobilným aplikáciám dostať, aby pochopil ich obsah a dokázal s nimi správne pracovať.

Okolo 80 miliónov ľudí v EÚ trpí nejakou formou zdravotného postihnutia. Vzhľadom na starnutie obyvateľov EÚ sa očakáva, že sa tento počet do roku 2020 zvýši na 120 miliónov. Spoločná koncepcia zabezpečenia prístupnosti webových stránok prispeje k tomu, aby sa všetci Európania podieľali na inkluzívnej digitálnej spoločnosti a využívali výhody, ktoré im ponúka jednotný digitálny trh.

Smernica sa bude vzťahovať na webové sídla a mobilné aplikácie orgánov verejného sektora, či už ide o správne orgány, súdy a policajné oddelenia alebo štátne nemocnice, univerzity a knižnice. Budú prístupné všetkým občanom, a najmä nevidiacim, sluchovo postihnutým, nepočujúcim, ako aj slabozrakým a ľuďom s funkčným postihnutím.

Dohodnutý text smernice Európskej komisie, ktorý bol prijatý 3. mája 2016

  • sa vzťahuje na webové sídla a mobilné aplikácie orgánov verejného sektora s obmedzeným počtom výnimiek (napr. vysielatelia, internetové vysielanie),
  • sa opiera o normy, ktorými sa má zabezpečiť lepšia prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií. V týchto normách sa napríklad počíta s textom pri zobrazovaní obrázkov alebo s možnosťou prezerania webových stránok bez toho, aby bolo nutné použiť myš, čo môže byť náročné pre niektorých ľudí so zdravotným postihnutím,
  • stanovuje pre členské štáty povinnosť pravidelného monitorovania a podávania správ o webových sídlach a mobilných aplikáciách. Tieto správy sa musia poskytovať Komisii a verejnosti. Smernica o prístupnosti webových stránok spolu s návrhom Európskeho aktu o prístupnosti z decembra 2015 (tlačová správa), ktorý sa týka oveľa väčšieho rozsahu produktov a služieb, tvoria súčasť snáh Európskej komisie zameraných na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím plne sa začleniť do spoločnosti. 

Po politickej dohode, ku ktorej dospeli vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v rámci tzv. trialógu, budú musieť Európsky parlament a Rada text formálne schváliť. Potom sa uverejní v Úradnom vestníku a oficiálne nadobudne účinnosť. Členské štáty budú mať 21 mesiacov na transpozíciu textu do svojich právnych predpisov. 

Súvislosti

V decembri 2012 Európska komisia predložila návrh smernice o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora (tlačová správa).

V článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa od členských štátov a EÚ vyžaduje, aby prijali príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím okrem iného prístup k informačným a komunikačným technológiám vrátane internetu, a to na základe rovnosti s ostatnými.

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 vychádza z dohovoru OSN a obsahuje opatrenia v niekoľkých prioritných oblastiach, ku ktorým patrí aj prístupnosť webových stránok. Jej cieľom je „zaručiť bezbariérový prístup k tovarom, službám vrátane verejných služieb a k asistenčným pomôckam pre ľudí so zdravotným postihnutím“.

Komisia je pevne odhodlaná zaručiť prístupnosť svojich webových sídiel a mobilných aplikácií a prijala prísne medzinárodné normy, ktoré by mali tieto sídla a aplikácie spĺňať. Tieto normy sú pretavené do Príručky pre poskytovateľov informácií, ktorá predstavuje usmernenia Komisie pre uverejňovanie na internete. Komisia takisto naďalej investuje do zvyšovania povedomia o prístupnosti webových stránok a do odborného vzdelávania správcov webových sídiel zameraného na túto tému.

Zdroj:

 Tlačová správa EK

 Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač