Meno Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zaznelo na pôde OSN

18. 05. 2016

Dňa 27. apríla 2016 vystúpil na pôde Organizácie spojených národov profesor Slovenskej technickej univerzity a expert OSN pre Policy Unit 6 Priestorové plánovanie stálej konferencie OSN Habitat, prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., s expertným stanoviskom ku správe PU 9 Mestské služby a technológie.  Plénu OSN ho ako profesora STU v Bratislave a experta OSN  predstavil Jerome Pourbaix, spolupredsedajúci  Politickej jednotky PU 9 stálej konferencie OSN Habitat. Vystúpenie prof. Finku odznelo v sídle OSN v New Yorku v rámci permanentných konzultačných stretnutí k príprave svetového samitu Habitat III, ktorý sa uskutoční na jeseň tohto roku v equadorskom Quite.

vystúpenie Maroša  Finku  na pôde OSN

Vo svojom stanovisku predniesol návrhy na doplnenie prerokovávaného dokumentu v 8 bodoch dotýkajúcich sa úlohy komunít pri manažmente služieb a dopravy v mestách a potrieb integrovaného mestského plánovania a manažmentu v zmysle Medzinárodnej smernice pre mestské a územné plánovanie OSN. Návrhy prednesené pred plénom zástupcov 158 členských štátov OSN a reprezentantov organizácií afiliovaných pri OSN boli v rozprave široko podoprené v 14 vystúpeniach,  okrem iných  zástupcov USA, Singapuru, Ruskej federácie, Mexika, Brazílie a Európskej únie. Jednoznačnú podporu získala aj správa PU 6 Priestorové plánovanie, na spracovaní ktorej sa prof. Finka podieľa. Pre Slovensko je významné aj zastúpenie v organizačnom výbore pripravovanej konferencie riaditeľkou Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. arch. Elenou Szolgayovou, keďže ako predsedajúca Krajina Európskej únie bude Slovenská republika na jesennej konferencii zastupovať aj Európsku úniu.  Konferencia Habitat III je kľúčovým podujatím OSN definujúcim politiku OSN v oblasti rozvoja sídiel a osobitne miest v nasledujúcej perióde 15 rokov. Táto politika je okrem iného aj priemetom dohody o cieľoch pre udržateľný rozvoj OSN do polohy sídelného rozvoja, ako aj dokumentu OSN Základné princípy pre plánovanie aktivít miest v oblasti klimatických zmien.

 prof. Ing. arch. Maroš FINKA, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
zástupca vedúceho Ústavu manažmentu STU

------------------------------------

Maroš Finkaprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

Po viacročnom pôsobení ako vedúci katedry a riaditeľ Ústavu urbanizmu, prorektor Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave, člen poradného zboru Ministra vnútra Porýnia Westfálska a expert Európskej komisie, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho Centra SPECTRA Centra exceletnosti Európskej únie, profesor a garant odboru Priestorové plánovanie na STU a v Slovenskej republike, hosťujúci profesor na 5 zahraničných univerzitách, člen Akadémie pre priestorový výskum a krajinské plánovanie v Hannoveri, hovorca Siete výskumných a plánovacích inštitútov strednej a juhovýchodnej Európy SPAC-CE.net, ako expert OSN pre problematiku mestského a regionálneho rozvoja, expert Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.  Viedol viac ako 50 národných a medzinárodných projektov v oblasti priestorového rozvoja, participoval ako spolugarant vo viac ako 75 ďalších projektoch.
Je členom viacerých vedeckých rád, odborných a poradných orgánov ministerstiev a medzinárodných organizácií doma aj v zahraničí.
Je autorom/spoluautorom 41 kníh a viac ako 200 vedeckých článkov a príspevkov na medzinárodných podujatiach. Je nositeľom viacerých domácich a medzinárodných ocenení, okrem iného ocenenia   Vedec roka SR.
(Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk/data/files/6100_skupina-expertov.pdf)

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
priestorové plánovanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tvorba Strategickej agendy výskumu EÚ v oblasti územneho rozvoja

Tlač