Projekt: Univerzita bez hraníc 2016

19. 05. 2016

logo Univerzita bez hranícUniverzita bez hraníc je projekt koncepčne zameraný na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností.

Vzdelanie je jedným zo základných predpokladov pre dobré fungovanie a rozvoj spoločnosti. Vzbudzovať záujem o vzdelanie a podporovať  túto myšlienku sa snažia aj projekty detských univerzít. Vo februári roku 2010 bola prijatá v Bruseli Deklarácia EUCU.NET  (sieť detských univerzít v Európe), ktorá podporuje vznik projektov detských univerzít, a ktorej myšlienky sa snažíme aplikovať do života aj my realizovaním projektu Univerzita bez hraníc. Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností.  Existujúce detské univerzity deklarujú dostupnosť pre všetkých, no nie všetkým doterajšia organizačná forma detských univerzít vyhovovala. Napríklad, pre deti z detských domovov bolo komplikované zúčastniť sa programu jednotlivých dní. Snažíme sa preto znevýhodnené skupiny začleniť do kolektívu bez toho, aby sa v priebehu realizácie prihliadalo na tento handicap.

Našou snahou je šíriť osvetu prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov z medicínskych, prírodovedných, právnych a humanitných vedných odborov a práve toto podujatie je jedinečnou príležitosťou, ako žiakom priblížiť „vážny a seriózny“ akademický svet hravou formou a vzbudiť tak detský záujem o nové poznatky. Podujatie je určené žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl.

Umožnite Vašim deťom, vnúčatám a ich kamarátom, ktorí sú žiakmi piateho alebo šiesteho ročníka základnej školy, stať sa na týždeň študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Tento rok sa na návštevu zvedavých detí a množstvo ich otázok tešíme v termíne 11. – 15. 7. 2016. Online prihlasovanie na Univerzitu bez hraníc 2016 prebieha výhradne v elektronickej forme, organizačný poplatok podujatia je stanovený vo výške 50 €.

Bližšie informácie: http://www.upjs.sk/verejnost-media/univerzita-bez-hranic/

Zdroj:

Tlačová správa UPJŠ

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač