UK podporila mladých vedcov sumou 273 760 EUR

10. 05. 2016

logo UK v BratislaveUniverzita Komenského  (UK) v Bratislave podporila 288 projektov mladých vedcov a doktorandov, ktorým na ich projekty rozdelila 273 760 EUR.  Bližšie informácie nájdete tlačovej správe UK.

Bratislava 9. mája 2016: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes už po dvadsiaty raz udeľovali Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo veku do 30 rokov. Granty UK v tomto roku získalo 288 projektov, ktoré univerzita podporila sumou 273 760 EUR.
Žiadosť o grant si v tomto roku podalo 447 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK. Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si prvenstvo i naďalej zachováva Prírodovedecká fakulta UK, ktorá predložila 163 projektov, z nich bolo úspešných 91 projektov. Nasleduje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, na ktorej bolo podporených 32 projektov z 58 podaných. Tradičný záujem o granty je na lekárskych fakultách. Z Lekárskej fakulty UK bolo evidovaných 57 žiadostí a pridelených 31 projektov a z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine bolo z 58 podaných projektov financovaných 32. Granty UK boli v priemere podporené sumou 950 eur.
Medzi podporené projekty patria napríklad Identifikácia ľudí na základe chôdze (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), Sociálne kontexty šikanovania detí (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK), Tvorivosť v kontexte ADHD u detí (Filozofická fakulta UK), Utilizácia antibiotík v nemocničnej starostlivosti na Slovensku (Farmaceutická fakulta UK), Hodnotenie a priestorová diferenciácia cestovného ruchu na Slovensku (Prírodovedecká fakulta UK) či Cisársky patent – koniec nádejí absolutistickej vlády v cirkevnej oblasti (Evanjelická bohoslovecká fakulta UK).
„Ide o symbolickú podporu,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo svojom príhovore mladým vedcom. „Sumy, ktorými univerzita podporuje vaše projekty, nie sú závratné, sú to však aspoň príspevky na konkrétny posun vo vašej vedeckej práci či na  vytvorenie bázy pre ďalšie bádanie. Želám vám najmä radosť z vašej roboty,“ dodal rektor UK.

 

Bližšie informácie o Grantoch UK: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač