Veda v CENTRE: Minerálne vody na Slovensku

13. 05. 2016

Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, kde budeme diskutovať o tom, ako a prečo vznikajú minerálne vody a ako ich vieme využívať.

RNDr. Dušan Bodiš, CSc.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.Vo štvrtok 26. 5. 2016 o 17.00 hod. privítame: doc. Ing. Jarmilu Božíkovú, PhD., z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej  fakulty STU v Bratislave a riaditeľku Inšpektorátu kúpeľov a žriedel  na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a RNDr. Dušana Bodiša, CSc., hydrogeochemika a environmentálneho geológa zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Slovensko je krajina s malou rozlohou, ale  počtom prírodných minerálnych vôd sa radí k bohatým európskym krajinám.  Vznik a rozmiestnenie minerálnych vôd  je podmienené geologicko-tektonickými podmienkami Západných Karpát. Každý zdroj minerálnej vody je originálny svojou genézou a  medzi podzemnými vodami predstavuje v podstate anomáliu. Na Slovensku máme  veľkú pestrosť chemického zloženia minerálnych vôd.

Prírodná minerálna voda sa odlišuje od obyčajnej podzemnej vody nielen svojim chemickým zložením, ale aj  obsahom stopových prvkov, plynov a teplotou. Tvorba minerálnej vody prebieha v hydrogeologickej štruktúre a trvá od niekoľko rokov až do niekoľko 10 000 rokov. V súčasnosti je na Slovensku  evidovaných cca 1 782 zdrojov minerálnych vôd. Čím sa od seba odlišujú a ako vznikajú  napríklad vajcovka, smradľavka, kyselka, či šťavica,  a kedy hovoríme o minerálnej vode ako o termálnej, objasní geológ Dušan Bodiš. K otvoreným pokladom Zeme patria minerálne vody, ktoré majú  rozmanité balneologické účinky. Práve tie sa stali základom kúpeľníctva, aj u nás. Liečebný účinok na chorý organizmus potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti lekárov a priaznivé výsledky, ale aj náročné vedecké výskumy, zamerané na objektivizáciu liečebného efektu kúpeľnej liečby. Ako sa vykonáva ochrana všetkých uznaných zdrojov, ktoré sú nerastným bohatstvom štátu, vrátane legislatívneho zabezpečenia, vysvetlí v prednáške predsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie na  Ministerstve zdravotníctva SR, Jarmila Božíková.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Veda v CENTRE 26. 5. 2016

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
CVTI SR

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač