Vedenie UVLF v Košiciach bude opäť podporovať mladých vedcov

19. 05. 2016

logo UVLF KošicePred nástupom nového vedenia UVLF (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie) v Košiciach v roku 2015 bola jednou zo slabých stránok univerzity absencia systematickej podpory mladých vedcov. „Preto som ako jeden z cieľov, na ktorý by sa malo zamerať vedenie univerzity, definovala potrebu aktívnej podpory a motivácie mladých tvorivých pracovníkov aj prostredníctvom internej grantovej agentúry“, vraví rektorka univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD.

Interná grantová agentúra na škole existovala už od roku 2007, ale nedochádzalo k vyčleneniu finančných prostriedkov z rozpočtu univerzity na granty a ani k vyhlasovaniu výziev na podávanie projektov. „Preto súčasné vedenie univerzity pripravilo nové pravidlá podpory inštitucionálneho výskumu formou internej grantovej agentúry a z rozpočtových zdrojov sme vyčlenili sumu určenú na tento účel“, vysvetľuje rektorka.

Cieľom tohto vedeckého centra pri UVLF v Košiciach je podpora vedeckého výskumu, tvorba a realizácia vlastných vedeckých projektov s cieľom osvojiť si princípy grantovej súťaže začínajúcich akademických zamestnancov a doktorandov v dennej forme štúdia.
Prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD. vysvetľuje: „O granty môžu žiadať vysokoškolskí učitelia a vedeckovýskumní zamestnanci UVLF, ktorí v čase podania žiadosti nedosiahli vek 35 rokov a uchádzať sa o ne môžu aj kolektívy zamestnancov UVLF, ale ani jeden člen kolektívu nesmie v čase podania žiadosti prekročiť hranicu 35 rokov a tiež doktorandi UVLF v dennej forme štúdia“. Prípustné sú i riešiteľské kolektívy, z ktorých jadro tvorí minimálne 80 % zamestnancov, či študentov UVLF. „Členmi riešiteľského kolektívu môžu byť aj zamestnanci a doktorandi inštitúcií, s ktorými má univerzita uzatvorené zmluvy o spolupráci“, hovorí prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD.

Maximálna výška podpory projektu trvajúceho 12 a v odôvodnených prípadoch 18 mesiacov môže byť suma 3000 €. Počet financovaných projektov je limitovaný finančnými prostriedkami na činnosť Internej grantovej agentúry UVLF.

 „Výzva na predkladanie grantov bude vyhlásená v najbližších týždňoch a bude len na mladých vedcoch, ako ju využijú“, teší sa z rozbiehajúceho sa programu podpory mladých vedcov na UVLF v Košiciach rektorka UVLF v Košiciach.

 

PhDr. Natália Novotná
poverená komunikáciou s médiami

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
veterinárske vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač