Vyhlásenie Predsedníctva SAV k výzve účastníkov 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV „Humanitné a spoločenské vedy v súčasnom svete“ zo dňa 11. mája 2016

31. 05. 2016

logo SAVVýzva sa obracia predovšetkým na širokú verejnosť, ktorú naliehavo upozorňuje na význam spoločenských a humanitných vied pre riešenie problémov súčasného sveta.  Poslaním týchto vied je práve analýza a pochopenie tejto komplexnej situácie ľudstva a vypracúvanie návrhov na jej možné riešenie.
Predsedníctvo SAV plne chápe znepokojenie historikov nad stavom súčasného sveta a stotožňuje sa s názorom, že bez spoločenskej podpory, vrátane finančnej, nie je možný rozvoj žiadnej vedy. Predsedníctvo SAV o takúto podporu trvalo usiluje, spoločenské a humanitné vedy nevynímajúc, pričom rešpektuje ich charakter a špecifiká. Zároveň trvalo usiluje aj o skvalitňovanie prínosu a výsledkov týchto vied.
K postaveniu a úlohám spoločenských a humanitných vied v súčasnosti SAV aktuálne usporiada „okrúhly stôl“ pod gesciou 3. oddelenia vied SAV.

Výzva sa taktiež obracia na tých, čo rozhodujú o riadení a financovaní vedy. V tejto súvislosti Predsedníctvo SAV konštatuje, že postupuje plne v súlade so zásadami rozdeľovania rozpočtu, ktoré schvaľuje Snem SAV, pokiaľ ide o inštitucionálne finančné prostriedky. Rovnako v súlade so schválenými pravidlami a princípmi postupuje  pri prideľovaní súťažných (grantových) prostriedkov, či už ide o grantovú agentúru VEGA,   alebo ďalšie schémy financovania, ako program Marie Curie COFUND SASPRO, Fond Stefana Schwarza a i. Vo všetkých týchto schémach sú spoločenské a humanitné disciplíny zastúpené adekvátne a úmerne svojim aktivitám a projektom. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa názor o diskriminácii spoločenských a humanitných vied zo strany  súčasného Predsedníctva SAV nezhoduje s jeho politikou.

 V Bratislave  25. mája 2016.

 Uverejnila MI

 

 

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač