Zlatá medaila SAV Irine Bokovej

09. 05. 2016

Tlačová správa SAV

V priebehu víkendovej oficiálnej návštevy Slovenska si generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková prevzala v Smoleniciach z rúk predsedu Slovenskej akadémie vied prof. Pavla Šajgalíka Zlatú medailu SAV. Najvyššie individuálne ocenenie jej akadémia udelila najmä za významné prehĺbenie spolupráce medzi UNESCO a SR v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry.

Irina Bokova preberá Zlatú medailu SAVIrina Boková je generálnou riaditeľkou UNESCO od roku 2009. Je prvou ženou z východnej Európy, ktorá vedie túto organizáciu. Jej aktivity sú súčasťou programu, ktorého základom je presadzovanie dialógu medzi odborníkmi a politikmi pri riešení problémových tém s celospoločenským dopadom. Prispieva k aktivizácii mladých vedcov a výskumníkov a zaslúžila sa tiež o presadzovanie návrhov SR do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Hlavnými pôsobnosťami UNESCO sú výchova a vzdelávanie, prírodné vedy, spoločenské vedy, kultúra, a komunikácia a informácie. Vo všetkých týchto oblastiach generálna riaditeľka UNECSO aktívne pôsobí. Okrem iného sa v roku 2015 zaslúžila aj o spustenie kampane Unite4Heritage, ktorej cieľom je vytvoriť globálne hnutie "chrániť a uchovávať dedičstvo v oblastiach, kde je ohrozené extrémistami.

Pred udelením vyznamenania sa generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková zúčastnila v Smoleniciach na okrúhlom stole s pozvanými hosťami SAV z vedeckej, vzdelávacej, kultúrnej aj komerčnej sféry na tému: Kreativita a inovácie v teórii a v praxi. V obsažnej diskusii zaznelo mnoho podnetných myšlienok s akcentom na trend, ktorý by mal viesť ku kritickému mysleniu.

„Išlo o stimulujúcu diskusiu pre vedu, vzdelanie, kultúru, pre objavovanie nových technológií, ktorá vyústila do potreby „uvoľňovania reťazí“ v slobodnom kreatívnom myslení, ktoré umožňuje objavovať nové riešenia a posúva spoločnosť. Irina Boková v tomto zmysle podčiarkla nezastupiteľnú úlohu výchovy a vzdelávania mladej generácie,“ potvrdil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Na rozvoj kreativity a inovácií vo vede treba vytvárať podmienky nielen materiálne, ale aj stimulujúce v slobode myslenia a v spolupráci vedeckých, politických aj spoločenských subjektov. „Základom je vzdelanie, výmena ideí, rozvíjanie potenciálu kritického myslenia mladých ľudí, otváranie nových výziev,“ zdôraznila okrem iného Irina Boková. Ústavy SAV sa od roku 2003 podieľali na riešení 26 projektov UNESCO. V súčasnosti ústavy SAV riešia 5 projektov UNESCO, z toho štyri v oblasti hydrológie a vodného hospodárstva (Ústav hydrológie SAV), jeden zameraný na klimatické a environmentálne zmeny (Ústav vied o Zemi SAV). Všetky sú zamerané na aktuálne problémy (predpoveď povodní, systém včasného varovania pred povodňami, režim odtoku, klimatické zmeny a ich dôsledky na environmentálne zmeny) a všetky sa opierajú o širokú medzinárodnú spoluprácu.

Na záver stretnutia v Smoleniciach sa Irina Boková úprimne poďakovala nielen za ocenenie SAV, ale aj za pohostinnosť a možnosť vypočuť si veľa odborných a podnetných názorov zo strany pozvaných hostí.

Zdroj a fotozdroj:

PhDr. Stanislav Ščepán,
vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

E-mail:scepan@up.upsav.sk
Tel.:02/ 57510 150

Uverejnila: MI
 

 

 

 

Odbory vedy a techniky:
Iné

Do Smoleníc zavíta generálna riaditeľka UNESCO

Tlač