EK predložila vedecké kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov v pesticídoch a biocídoch

17. 06. 2016

Health, ilustračný obrázokChemické látky narúšajúce endokrinný systém sú látky, ktoré menia funkcie hormonálneho systému, a preto majú nepriaznivé účinky na ľudí alebo zvieratá. Komisia už v roku 1999 reagovala na nárast vedeckého povedomia o endokrinných disruptoroch svojou  stratégiou.

Právne predpisy EÚ o chemických látkach sa narúšaním endokrinného systému často zaoberajú osobitne (prípravky na ochranu rastlín, biocídne výrobky, REACH, právne predpisy v oblasti kvality vody), alebo prostredníctvom všeobecnej metodiky posudzovania rizika, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov a životného prostredia. Mnohé chemické látky používané v prípravkoch na ochranu rastlín alebo biocídnych výrobkoch už boli zakázané z dôvodu ich nepriaznivých účinkov. Svedčí to o záväzku EÚ chrániť občanov pred rizikami vyplývajúcimi z nebezpečných chemických látok.

Európska komisia predložila  v týchto dňoch kritériá identifikácie endokrinných disruptorov v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch a navrhuje Rade a Európskemu parlamentu, aby prijali dôsledný vedecký prístup na identifikáciu endokrinných disruptorov a odsúhlasili definíciu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Sú to dva návrhy právnych aktov s vedeckými kritériami, ktoré umožnia presnejšiu identifikáciu chemických látok, ktoré sú endokrinnými disruptormi, v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídoch.

Balík opatrení zahŕňa:

oznámenie poskytujúce prehľad vedeckého a regulačného kontextu,

správu o posúdení vplyvu, v ktorej sa uvádza stav vedy, pokiaľ ide o rôzne kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov, a v ktorej sa poskytujú informácie o možných dôsledkoch,

– a dva návrhy právnych aktovjeden v rámci právnych predpisov o biocídnych výrobkoch, druhý v rámci právnych predpisov o prípravkoch na ochranu rastlín, ktorými sa stanovujú kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov. Regulačný systém EÚ sa  stáva prvým na svete, ktorý vo svojich právnych predpisoch definuje takéto vedecké kritéri, uviedol v tejto súvislosti predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Čo sú endokrinné disruptory (ED)?

graf: čo sú endokrinné disruptory

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré ovplyvňujú hormonálny systém zvierat a ľudí. Majú tri kumulatívne vlastnosti: hormonálnu funkciu, nepriaznivé účinky a príčinnú súvislosť medzi nimi.
Hlavnou vlastnosťou v porovnaní s inými chemickými látkami je, že neskúmame len účinky ED, ale aj ich spôsob pôsobenia. V skutočnosti narušenie endokrinného systému predstavuje pomerne nový pohľad na toxicitu chemických látok, ktorý pomôže pochopiť spôsob, ako dochádza k určitým nepriaznivým účinkom. Toxicita chemických látok sa zvyčajne definuje pomocou „koncových bodov“, teda či tieto látky majú nepriaznivý vplyv. Novým, doplnkovým prvkom je pojem „spôsob pôsobenia“, teda ako sa prejavuje vplyv chemickej látky.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala v roku 2002 endokrinný disruptor ako látku alebo zmes, ktorá mení funkcie endokrinného systému a má následný nepriaznivý vplyv na zdravie nedotknutého organizmu alebo jeho potomstva alebo populácií, prípadne subpopulácií.

 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe EK

Ďalšie informácie

Často kladené otázky: Endokrinné disruptory

Uverejnila: MI

 

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač