EK prijíma nové pravidlá pre expertné skupiny

31. 05. 2016

ilustračný obrázok: councelingEurópska komisia prijala 30. mája 2016  nové pravidlá týkajúce sa výberu poradenských expertných skupín, ktoré poskytujú externú expertízu a pomáhajú získavať informácie pre tvorbu politík.

Brusel 30. máj 2016: Komisia dnes prijala nové pravidlá týkajúce sa vytvárania a fungovania poradenských expertných skupín, ktoré poskytujú externú expertízu na pomoc v procese tvorby politík. Týmto rozhodnutím sa stanovuje jednotný súbor pravidiel a zásad zameraných na zvýšenie transparentnosti, predchádzanie konfliktom záujmov a zabezpečenie vyváženého zastúpenia záujmov. Nové pravidlá sú záväzné pre všetky útvary Komisie.

V súčasnosti radí Komisii vo všetkých oblastiach politiky približne 800 expertných skupín. Členovia expertných skupín môžu byť vymenovaní ako individuálne osoby, alebo môžu zastupovať členské štáty, tretie krajiny, subjekty EÚ a medzinárodné organizácie, podnikateľskú sféru, odborové organizácie, občiansku spoločnosť, akademickú obec alebo iné záujmy.

Expertné skupiny sa využívajú pri príprave nových právnych predpisov alebo delegovaných a vykonávacích aktov, pri vykonávaní existujúcich právnych predpisov alebo všeobecnejšie pri vypracúvaní strategickej politickej orientácie. Tieto skupiny neprijímajú žiadne rozhodnutia – majú výlučne poradnú úlohu – môžu však formulovať stanoviská alebo odporúčania a predkladať správy Komisii. Komisia a jej úradníci ostávajú úplne nezávislí, pokiaľ ide o spôsob, akým zohľadňujú poskytnuté odborné vyjadrenia a pripomienky od týchto expertných skupín. Komisia prijíma rozhodnutia vždy vo všeobecnom záujme Európskej únie.

Horizontálny inštitucionálny rámec pre expertné skupiny bol prvýkrát zavedený v roku 2005 a naposledy bol revidovaný v roku 2010. Dnešné rozhodnutie predstavuje pozitívnu reakciu na mnohé odporúčania, ktoré predložil Európsky ombudsman na základe vyšetrovaní z vlastného podnetu, ako aj na návrhy poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti.

Zdroj:

 Tlačová správa EK z 30. mája 2016

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač