Informačný deň Európskej rady pre výskum – ERC DAY IN SLOVAKIA

20. 06. 2016

 Európska rada pre výskum – ERCV Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 20. júna 2016 uskutočnilo podujatie ERC DAY IN SLOVAKIA, ktoré pripravili Univerzita Komenského v Bratislave (UK) spolu so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a European Research Council (ERC). Cieľom podujatia je podporovať  a vytvárať stimulujúce podmienky slovenským vedcom pre získavanie finančných prostriedkov na špičkový výskum prostredníctvom grantového systému ERC v rámci programu Horizont 2020.

Rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta vo svojom úvodnom vystúpení v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie zdôraznil, že jednou z priorít predsedníctva v oblasti vzdelávania a výskumu je rozvíjanie talentov, mladých vedcov, rozvíjanie ich vedeckej kariéry, ako aj podpora ich účasti v programe Horizont 2020. „O talente našich vedcov nemožno pochybovať. Preto verím, že dnešné jedinečné podujatie prispeje k pozitívnej zmene a efektívnejšiemu využívaniu ERC grantovej schémy," dodal rektor UK.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík vyzdvihol potrebu spolupráce medzi akademickou obcou a politickými autoritami. Prorektor Univerzity Komenského pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. Peter Moczo v príhovore upozornil na skutočnosť, že Slovensko patrí medzi najmenej úspešné krajiny v získavaní ERC grantov. Zároveň poukázal na nevyhnutnosť vytvárania tvorivého konkurenčného akademického prostredia a zlepšovania kvality doktorandského štúdia.

Prezident ERC Jean-Pierre Bourguignon v Aule UK v Bratislave Podujatie ERC DAY IN SLOVAKIA sa uskutočnilo za účasti prezidenta ERC prof. Jean-Pierra Bourguignona, ktorý navštívil Slovensko po prvý raz. Založenie ERC v roku 2007 bolo významným míľnikom pre podporu špičkového výskumu v Európe. ERC grant je najprestížnejším grantom, ktorý môže vedec v Európe získať. Prezident ERC predstavil štruktúru ERC a grantovú schému, ktorú tvoria 3 základné druhy grantov (Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants). „ERC je značkou kvality. Ponúka nezávislosť, uznanie, možnosť zviditeľnenia sa," uviedol prof. Bourguignon.

So svojimi osobnými skúsenosťami sa podelil aj jediný držiteľ ERC grantu zo Slovenska vedec Dr. Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV v Bratislave. Okrem iného zdôraznil, že „ERC granty sú o silných inovatívnych myšlienkach" a povzbudil mladých vedcov, žiadateľov o ERC granty. „Musíte byť odolní, musíte byť súťaživí," zdôraznil Dr. Tkáč, ktorému sa podarilo uspieť až na druhýkrát.  Jeho ERC projekt „Electrochemical lectin and glycan biochips integrated with nanostructures" (ELENA) – Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami – bol vybraný na financovanie v rámci výzvy ERC Starting Grant 2012.

Na podujatí ďalej vystúpili: prof. Tomáš Jungwirth, člen Vedeckej rady ERC, Mgr. Iveta Hermanovská, Národný kontaktný bod ERC, Mgr. Daniel Straka, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli, Dr. Pavlína Rychterová, Rakúska akadémia vied, prof. Darina Malová, Filozofická fakulta UK, členka hodnotiaceho panelu ERC pre spoločenské a humanitné vedy a prof. Daniela Ježová, SAV, členka hodnotiaceho panelu ERC pre prírodné a lekárske vedy. Viacerí prezentujúci vyzdvihli potrebu podporiť z národných zdrojov tie projekty, ktoré získali v rámci ERC najlepšie hodnotenie v kategórii A, avšak neboli financované. Mnohé členské štáty EÚ využívajú tento mechanizmus s cieľom podporiť talenty, ktoré už pre nich našlo ERC.

ERC DAY IN SLOVAKIA v Aule UK v Bratislave

Európsku radu pre výskum založila Európska komisia s cieľom podporiť výskum na hraniciach súčasného poznania. Svoju činnosť začala vo februári 2007 v rámci osobitného programu „Myšlienky“, ktorý bol súčasťou 7.RP. V súčasnosti spadá pod program Horizont 2020, ako súčasť piliera Excelentná veda. Hlavným cieľom Európskej rady pre výskum je stimulácia rozvoja vedeckého výskumu na najvyššej úrovni v Európe, a to prostredníctvom podpory a motivácie najlepších a najtvorivejších vedcov, študentov a výskumníkov. ERC nepodporuje veľké konzorciá, ale len konkrétnych jednotlivcov (individuálnych hlavných riešiteľov) s jedným projektom a ich prípadné výskumné tímy. Granty poskytované Európskou radou pre výskum sú prenositeľné. Celkový rozpočet alokovaný pre Európsku radu pre výskum na roky 2014 – 2020 je 13,1 miliárd Eur.

Bližšie informácie o European Research Council: https://erc.europa.eu/

Program ERC Day in Slovakia

Z podkladov spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Bližšie informácie o European Research Council: https://erc.europa.eu/

Fotografie z podujatia: Facebook UK

Videozáznam podujatia bude uverejnený na YouTube kanáli UK.

Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality Slovenskej akadémie vied

Vedecký kaleidoskop, 18. 6. 2013

Foto: Vladimír Kuric, UK

Fotografie z podujatia: Facebook UK

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač