Košice privítali svetovú špičku odborníkov z oblasti magnetizmu

15. 06. 2016

Slávnostné otvorenie konferencie rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.V pondelok 13. júna 2016 rektor UPJŠ v Košiciach, spolupredseda organizačného výboru konferencie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. na pôde Technickej univerzity v Košiciach slávnostne otvoril 16th Czech and Slovak Conference on Magnetism. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. a RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. spolupredseda organizačného výboru konferencie z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Medzinárodná vedecká konferencia 16th Czech and Slovak Conference on Magnetism sa koná na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej Univerzity v Košiciach v dňoch 13. 6. – 17. 6. 2016. Konferencia je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti magnetizmu. „Okrem zaujímavých prednášok a posterových príspevkov popredných svetových odborníkov pracujúcich v oblasti magnetizmu ponúka konferencia aj hodnotný spoločenský a kultúrny program“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a spolupredseda  organizačného výboru konferencie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Úvodný príhovor dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Konferencie sa zúčastní viac ako 300 účastníkov z 22 krajín sveta. Jej spoluorganizátormi sú Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Pohľad do sály

Bližšie informácie:

Stránka konferencie

Pozvaní prednášatelia

Program

fotografie z otvorenia konferencie:


Slávnostné otvorenie konferencie rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

Úvodný príhovor dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač