Medzinárodná konferencia CRIS 2016

14. 06. 2016

ERO CRIS

V dňoch 8. – 11. júna 2016 sa pod patronátom medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie EuroCRIS uskutočnila v škótskom St. Andrews už 13. medzinárodná konferencia CRIS2016 zameraná na informačné systémy pre vedu a výskum. V rámci jej programu odznel aj príspevok o informačnom systéme SK CRIS, vytvorenom v rámci aktivity 4.1 národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým zdrojom – NISPEZ, ktorý je v ostrej prevádzke od roku 2013.

Konferencia s ústrednou témou Communicating and measuring research responsibly: profiling, metrics, impact, interoperability sa venovala problematike spracovania informácií o výskume a softvérovým nástrojom – informačným systémom CRIS (Current Research Information System), ktoré sú jadrom informačnej infraštruktúry výskumných organizácií. Hostiteľskej funkcie sa vynikajúco zhostila Univerzita v St. Andrews. Viac ako 160 účastníkov konferencie z 26 krajín si v troch paralelných sekciách vypočulo množstvo príspevkov v nasledovných okruhoch:

  • Meranie výskumu, jeho kvality a vplyvu. Príspevky v tomto okruhu boli venované osvedčenej praxi a prípadovým štúdiám zameraným na benchmarking, hodnotenie výskumu a jeho vplyv , vrátane politík, štandardov a technologického rozvoja.
  • Komunikácia, zdieľanie a profilovanie výskumu. Príspevky v tomto okruhu boli venované osvedčenej praxi, technológiám a  a prípadovým štúdiám zameraným na podporu prístupnosti a viditeľnosti výskumu, výskumníkov, výskumných skupín a sietí a na uľahčenie spolupráce v oblasti výskumu, manažment výskumu a výmena informácií na všetkých úrovniach od inštitucionálnej, cez národnú až po medzinárodnú úroveň.
  • Pokrok v oblasti technológií výskumných informácií. Príspevky boli zamerané na najnovšie informačné a komunikačné technológie použité za účelom zlepšenia kvality výskumných informácií, ich dostupnosti a možnosti výmeny. Ide hlavne o databázové technológie, procesy, používateľské rozhranie, GRID a technológie  založené na využívaní cloudov. Dôraz bol kladený na formát CERIF a rozvoj technológií, súvisiacich so systémami CRIS (Current Research Information System).  

Z mnohých vysoko hodnotených príspevkov možno spomenúť predovšetkým články – prípadové štúdie, poskytujúce skúsenosti s budovaním systémov CRIS, príklady aplikácií spájajúcich tieto systémy s plnotextovými repozitármi či hovoriace o praktickom využívaní dát zo systémov CRIS predovšetkým na hodnotenie vedy a jej popularizáciu.

Hlavné príspevky pozvaných prednášateľov boli zamerané na hodnotenie vedy (špecialista na bibliometriu profesor Gunnar Sievertsen z Nordic Institute for Studies in Innovation, Nórsko) a cloud pre otvorenú vedu (vedúci európskej pracovnej skupiny European Open Science Cloud High Expert Group a profesor biosémantiky Barend Mons z Holandska). Pozvanou prednášateľkou bola tiež výkonná riaditeľka ORCID Laure Haak.

Zaujali aj ďalšie príspevky, predovšetkým tie, ktoré prezentovali najnovší vývoj v  jednotlivých krajinách. Za všetky možno spomenúť napríklad  príspevok Towards the Information System for Research Programmes of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia  autorov  Dragan Ivanović, Dušan Surla, Miroslav Trajanović, Dragan Mišić and Zora Konjovic, venovaný  národnému systému CRIS v Srbsku.

Na konferencii sa prezentovalo aj Slovensko príspevkom D. Zendulkovej z CVTI SR The assessment of competence to perform research and development  by the SK CRIS: Research Organisation as an object of evaluation, v ktorom autorka charakterizovala dátový model pre hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Certifikát spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je v zmysle zákona 172/2005 Z.z. a súvisiacich predpisov podmienkou, aby výskumná organizácia mohla čerpať finančné prostriedky z verejných zdrojov.  Administrácia žiadostí a celý proces hodnotenia je realizovaný v rámci systému SK CRIS.

Program konferencie možno nájsť na stránke konferencie.  Všetky príspevky budú publikované v zborníku Elsevier. Už v čase konania konferencie boli publikované aj v repozitári EuroCRIS (http://dspacecris.eurocris.org/cris/events/events00931), v ktorom sa nachádza niekoľko sto príspevkov na tému manažmentu a štandardizácie výskumných informácií.

V tomto repozitári sa nachádzajú prezentácie aj úplné texty príspevkov z konferencie CRIS 2014. Pre Slovensko je významné, že medzi podujatia bola do repozitára zaradená aj medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede, ktorú organizovalo CVTI SR v rámci projektu NISPEZ a NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK) dňa 2. apríla 2014.

 

Danica Zendulková, CVTI SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač