Medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky

01. 06. 2016

publikácie EÚ SAV

Dňa 1. júna 2016 Ekonomický ústav SAV zorganizoval medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky, ktorý sa stretol s veľkým záujmom.

Podľa vyjadrení v prezentáciách špičkových osobností ekonomickej sféry, situácia svetovej ekonomiky prechádza komplikovaným vývojom, rastú riziká nedôvery a hrozby recesie. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV doc. Juraj Sipko pripomenul v úvode genézu vývoja hospodárskej krízy a naznačil šírku rizík súčasnej svetovej ekonomiky, vrátane rizík trhu, likvidity a nárastu negatívnych trendov, ktoré už pripomínajú situáciu z roku 2007.  Odborníci varujú pred čoraz vyšším zadlžovaním sa štátov, no najmä pred neúnosným nárastov tzv. shadow bankingu, ktorý je už vyšší než svetový HDP a pred čoraz zreteľnejším diktátom oligarchie vládam, resp. pred trendom „kupovania celej demokracie“. Ako pripomenul prof. Milan Šikula z Ekonomického ústavu SAV vo svojej prednáške – Nové nároky na adaptáciu funkcií štátu v krízových podmienkach procesu globalizácie a integrácie – bezbariérové podnikanie po celom svete, tlak na dereguláciu, liberalizáciu a privatizáciu zväčšuje rozpor medzi ekonomikou a spoločnosťou, medzi reálnou ekonomikou a finančným sektorom.

„Náš seminár reaguje na negatívne ekonomické trendy, snažíme sa identifikovať riziká a hľadať východiská, aby sme minimalizovali dopad na našu ekonomiku,“ pripomenul doc. Juraj Sipko význam spoločného stretnutia odborníkov na podnet SAV. a zánik niektorých profesií už v horizonte roka 2030.  Medzinárodný vedecký seminár nastolil a pomenoval problémové aspekty vývoja spoločnosti, jej ekonomiky, politiky a miesta a postavenia človeka miléniovej generácie nielen na trhu práce, ale predovšetkým v perspektíve vývoja spoločnosti.

Ilona Švihlíkova (Institut globálních studii UJAK, Praha) vo svojej prezentácii sa venovala koreňom globálnej nerovnosti, ktorý postupne vznikal medzi kapitálom a prácou a výsledok  je  v prospech kapitálu. Kapitál si upevňuje svoju pozíciu už 40 rokov. Následky tohto vývoja je nárast dlhov, nadvýroba a prenos daňového bremena na ľudí. Dôsledok je aj vzostup superboháčov.

Jiří Malý, riaditeľ Inštitútu európskej integrácie na Newton College, Praha najmä v kontexte nadchádzajúceho predsedníctva SR v Rade EÚ sa v svojej prednáške zameral na formuláciu Zmluvy o Európskej únii. Z analýzy napĺňania cieľov únie (proklamácie európskych politikov versus skutočný stav spoločností v nej združených) upozornil na politické a právne dôsledky súčasného stavu európskych krajín a možných riešení najmä v aspektoch hospodárskej politiky, konkurencieschopnosti krajín a trvalej ekonomickej konvergencie. Rozoberal aj definíciu „užšieho zväzku EÚ“ s apelom na orgány Európskej únie riešiť prehlbujúce sa problémy, krízy a riziká. Odpoveďou sú zatiaľ predovšetkým otázky v akej forme a či vôbec bude Európska únia v svojom ďalšom spoločensko-politickom vývoji existovať v deklarovanej podobe.

Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV v prednáške 4. priemyselná revolúcia a jej vplyv na budúci vývoj ekonomiky definoval štvrtú industriálnu revolúciu (dochádza v nej ku kumulácii procesov, dosiaľ izolovane fungujúcich – robotika, nanomateriály, IT technológie a i. –  a zdôraznil, že vytvára novú charakteristiku výroby, spotreby, kontroly života spoločnosti. Čo bude táto revolúcia znamenať pre civilizáciu (aj pre spoločenstvá a individuálneho človeka)? Vývoj načrtol podľa konkrétnych príkladov už fungujúcich procesov výroby a perspektívy ne/potreby pracovných výkonov.

Podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied SAV Emil Višňovský v diskusii označil nastolenú situáciu ako hyperkumuláciu problémov, pričom „ich riešenia sú v nedohľadne“.  Avšak za týmito problémami vidí základnú  filozofickú otázku Kto sme? Na hľadanie nového pohľadu na ľudská bytosť v súčasnom spoločenskom systéme, na zmysel bytia človeka je nevyhnutné „zosieťovať sa, prepojiť ekonomický výskum s politologickým, filozofickým, psychologickým a ďalšími. Problémy sú komplexné a žiadna spoločenská a humanitná disciplína ich nevyrieši osamote.“ Preto chce podporovať výskum v širších spoločne formulovaných výzvach. 

Diskusia ukázala, že otázky, ktoré otvoril seminár, sú natoľko závažné i znepokojujúce, že je nevyhnutné v podobných seminároch pokračovať a prinášať odpovede na tieto otázky.

Súčasťou seminára bola aj prezentácia kníh EÚ SAV, ktorý predstavil vo svojich publikáciách mapovanie svetovej ekonomiky, sociálno-ekonomický rozvoj a trh práce, ekonomické modelovanie a analýzy metodológie výskumu budúcnosti a strategické vyhodnocovanie a iné.

Informáciu o seminári, fotografie a videozáznam všetkých prednášok, ktoré na seminári odzneli nájdete: http://www.ekonom.sav.sk/sk/podujatia/vybrane-rizika-vyvoja-svetovej-ekonomiky.

Vzhľadom na záujem, ktorý seminár vzbudil, Ekonomický ústav SAV plánuje konanie ďalšieho vedeckého seminára na jeseň tohto roku.

___________________________________________________

Ekonomický ústav SAV patrí medzi pracoviská Slovenskej akadémie vied, ktoré vznikli ihneď po jej založení v roku 1953. V priebehu vyše piatich desaťročí jeho existencie sa, prirodzene, obsah jeho výskumných aktivít rôznym spôsobom menil a nevyhnutne prispôsoboval dobovým požiadavkám. Uvedené zmeny sa premietli i do jeho názvu: od 1. 1. 1991 do 30. 6. 1993 pôsobil pod názvom Ústav ekonomickej teórie SAV a od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2005 pod názvom Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.

Skúmanie transformačného procesu v postsocialistických krajinách a osobitne na Slovensku tvorilo súčasť výskumu Ekonomického ústavu  SAV od jeho samého začiatku. Základné aspekty tohto dramaticky prebiehajúceho procesu s mnohými zlomovými a prekvapujúcimi situáciami v podstate prenikali do všetkých výskumných tém, ktoré sa na ústave od roku 1990 skúmali.
Kľúčovou prioritou výskumu v posledných rokoch bolo komplexné zhodnotenie výhod a nevýhod (dôsledkov) integrácie Slovenska do EÚ.

Zdroj:

Tlačová správa SAV

Ekonomický ústav SAV

Spracovala: M. Izakovičová

Foto:M. Izakovičová

Kľúčové slová:
semináre

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

Publikácia – Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
Svetová ekonomika musí kľučkovať

Tlač