Priority slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu

09. 06. 2016

logo SK PRESNadchádzajúce slovenské predsedníctvo bude v oblasti mládeže, vzdelávania a športu klásť hlavný dôraz na podporu a rozvoj talentu, ako aj športovú diplomaciu uvádza sa v tlačovej správe webovej stránky  Slovenského predsedníctva SR v Rade EÚ.

„Talent je nepochybne hybnou silou pre vývoj, inovácie a ekonomický rast. Treba ho preto podporiť, rozvíjať a venovať pre to príslušné finančné prostriedky,“ uviedol na tlačovom brífingu minister školstva Peter Plavčan, ktorý viedol slovenskú delegáciu na dvojdňovom zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.

Podpora a rozvoj talentov sa zvlášť u mladých ľudí odrazia vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnenej sociálnej inklúzii v spoločnosti, ako aj v osobnom rozvoji každého jednotlivca. Obe uvedené priority, podpora talentu a športová diplomacia, sa stretli so záujmom ostatných delegácií.

Slovenské predsedníctvo bude iniciovať prijatie záverov Rady EÚ s názvom „Nové prístupy v práci s mládežou v záujme rozvoja potenciálu mladých ľudí a ich začlenenia do spoločnosti.“ Cieľom tohto dokumentu bude vyzdvihnúť potrebu nových, moderných spôsobov práce s mládežou vrátane on-line prostredia s cieľom reagovať na nové trendy v živote mládeže.

Dôležitou diskutovanou témou na Rade EÚ bola aj modernizácia vysokoškolského vzdelávania. Ministri rezortov školstva EÚ sa zhodli, že vysokoškolské vzdelávanie nie je len prípravou na povolanie, ale aj prostriedkom na kultiváciu osobnosti. Zároveň sa zdôraznila potreba prepájania vysokých škôl s podnikateľskou sférou. Minister Plavčan v tejto súvislosti na tlačovom brífingu uviedol, že Slovensko, ako jeden z najpriemyselnejších štátov EÚ, má záujem na tom, aby absolventi vysokých škôl boli pripravení pre trh práce, osobitne pre priemysel. Dodal, že už niekoľko konkrétnych opatrení bolo u nás vykonaných: „napríklad máme motivačné štipendiá pre tých, ktorí chcú študovať prírodné alebo technické odbory. Okrem toho sa chystajú aj ďalšie opatrenia, ktoré budú pripravovať týchto odborníkov“.

Peter Plavčan a Carlos MoedasMinister Peter Plavčan absolvoval aj niekoľko dôležitých stretnutí. V pondelok 30. mája 2016 sa v Bruseli stretol s komisárom EK pre VVaI Carlosom Moedasom. V rámci diskusie hovorili o spoločných prioritách v oblasti vedy a výskumu počas SK PRES.
Komisár Moedas ocenil výber tém pre SK PRES, kde podporu mladých výskumníkov v EÚ si SK PRES vybralo ako vôbec prvé predsedníctvo v EÚ. Slovensko práve v tejto oblasti dosahuje mimoriadne výsledky. Ďalej spolu hovorili o možnostiach rozvoja spolupráce počas SK PRES pri synergii medzi rámcovým programom a EŠIF a zlepšení rámcových podmienok pre oblasť VaV na európskej i národnej úrovni.
Jednou z priorít SK PRES je aj téma „Rozširovania účasti“ v programe Horizont 2020, ku ktorej EK spoločne s SK PRES pripravuje konferenciu v Bruseli (23. 11. 2016). Komisár Moedas plánuje počas SK PRES navštíviť v Bratislave až tri medzinárodné konferencie v oblasti výskumu, ktoré podporila Európska komisia.

Zdroje:

Tlačová správa SK PRES

MŠ VVaŠ

Fotozdroj: Fotogaléria k TS SK PRES

Spracovala MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač