Publikácia: Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy

09. 06. 2016

Cieľom predkladanej publikácie Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy, ktorú pripravila SIEA  v rámci svojich publikácií z edície  Analýzy a štúdie  je pomôcť pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a zefektívňovaní nástrojov na podporu inovatívnych činností podnikov v novom programovom období v rokoch 2014 – 2020.
V  kontexte globálnych presunov výrobných faktorov je pozícia Slovenskej republiky, ako krajiny konkurujúcej v prevažnej miere lacnou pracovnou silou, dlhodobo neudržateľná. Preto je potrebné hľadať vhodné stratégie nielen udržania, ale aj rastu konkurencieschopnosti slovenských firiem a celých odvetví. Určujúcim faktorom budúcej udržateľnej prosperity Slovenskej republiky, ako malej otvorenej ekonomiky, musí byť schopnosť hospodárstva pružne reagovať na globálne zmeny a dopyt.
Z dlhodobého hľadiska práve inovácie umožňujú dosahovať technologické zmeny a iniciovať nové ekonomicko-technologické cykly. Predovšetkým krajiny, ktoré dokázali včas identifikovať a podporiť perspektívne inovácie,resp. technológie, si zabezpečili prosperitu.

ilustračné foto k publikácii

Prvá kapitola pojednáva o koncepte inovácií a o aktéroch inovačného procesu, pričom zvýrazňuje trhový rozmer inovácií. Druhá kapitola sa zameriava na inovačné politiky vybraných krajín EÚ a analyzuje Národný inovačný systém Slovenskej republiky. Tretia kapitola opisuje inovačné vzory regiónov a zdôrazňuje potrebu spracovania inovačných politík „na mieru” jednotlivým odvetviam a regiónom, a to v závislosti od stupňa ich vývoja. Štvrtá kapitola hodnotí inovačnú výkonnosť slovenskej ekonomiky v medzinárodnom porovnaní. Piata kapitola je zameraná na mapovanie kľúčových sektorov slovenskej ekonomiky. Šiesta kapitola analyzuje odvetvovú špecializáciu regiónov

Slovenskej republiky. Siedma kapitola mapuje potreby podnikateľského sektora v oblasti rozvoja inovácií. Ôsma kapitola je analýzou výskumno-vývojového potenciálu regiónov SR. Deviata kapitola sa podrobne venuje transferu technológií z prostredia vedecko-výskumných organizácií a navrhuje konkrétne riešenia zlepšenia transferu znalostí do reálnej ekonomiky. Desiata kapitola opisuje možnosti podpory vzniku inovatívnych spin-off a start-up podnikov.

Jedenásta kapitola je venovaná komplexnému systému vzdelávania v inovačnom podnikaní v zahraničí, pričom je navrhnuté implementovať, na najlepších technických univerzitách, koncept podnikateľskej univerzity. Dvanásta kapitola uvádza konkrétne odporúčania k tvorbe novej generácie podporných nástrojov.
Pre dosiahnutie mikroekonomických cieľov firiem a makroekonomických očakávaní štátu je potrebné vytvárať vhodné rozvojové podmienky implementovaním pro-inovačných nástrojov podľa reálnych potrieb trhu, ako aj identifikovať perspektívne a vynárajúce sa odvetvia.

Predložená publikácia sa venuje vybraným otázkam súvisiacim s inovačným prostredím a navrhuje konkrétne opatrenia na zvýšenie inovačných aktivít slovenských firiem, a tým ich konkurencieschopnosti na globálnych trhoch.

 

Zdroj:

Publikácia: Balog Miroslav a kolektív: Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bratislava 2013, 157 s.

ISBN 978-80-88823-55-1 (online verzia)

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač