Publikácia – Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku

27. 05. 2016

obálka knihyZámerom novej publikácie  Ekonomického ústavu SAV Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku  (IVETA PAUHOFOVÁ A KOLEKTÍV, Bratislava 2016) je priblížiť  a  prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku.
Skúmajú sa tu tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia v prehĺbení príjmovej polarizácie a náraste nerovnosti. Najvážnejšími endogénnymi determinantmi potenciálneho prehlbovania polarizácie v SR sú nezamestnanosť, predovšetkým nezamestnanosť dlhodobá, a starnutie populácie. Slovensko sa v ukazovateli dlhodobej nezamestnanosti pohybuje medzi krajinami EÚ na „špici pelotónu“ a diferenciácia miery dlhodobej nezamestnanosti vnútri krajiny je veľmi veľká. Keďže je starnutie v regiónoch tiež značne rozdielne, autori  sa  zaujímajú o problémový profil regiónov, ktorý môže napovedať o budúcom vývoji polarizovania. Prehlbovanie polarizácie je negatívny spoločenský jav, ktorý často vedie k nárastu sociálneho pnutia, k otvoreným konfliktom a nepokojom.

Podľa autorov publikácie Ivety Pauhofovej  a kol. skúmaním exogénnych a endogénnych vplyvov na príjmovú polarizáciu a nerovnosti sa postupne formuje názor, že dôležitú úlohu pri vzniku štrukturálnych problémov a vývoji dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku zohráva výber „cesty“ transformácie po roku 1989, významne ovplyvnený zmenami vo svetovej ekonomike, ktorá prechádzala procesom globalizácie spojeným s nárastom moci nadnárodných spoločností, a neskôr krízové podmienky po roku 2008. Transformačný scenár vznikal v prostredí, ktorému dominoval neoliberalizmus, pretavený do tzv. Washingtonského konsenzu. Eufóriu, ktorú reprezentujú ukazovatele konvergencie Slovenska ku EÚ na makroekonomickej úrovni nezdieľa podstatná časť obyvateľov v regiónoch, kde nie je perspektíva vzniku nových pracovných miest, kde možno hovoriť o desocializácii a depopulácii, kde je vysoký počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, chudobných zamestnaných a chudobných starobných dôchodcov. Znovuobjavenie kritického myslenia je nielen potrebné, ale aj nevyhnutné.

Cieľom v skúmaní príjmovej polarizácie je identifikovať vývoj v oblasti distribúcie a nerovností v mzdách obyvateľstva na regionálnej a odvetvovej úrovni a poodhaliť charakter zmien. Ďalším zámerom je zistiť povahu vzťahu miezd, nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti na regionálnom základe. Vzhľadom na nastúpený trend starnutia slovenskej populácie je úmyslom tiež identifikovať súčasnú príjmovú pozíciu starších ľudí v regiónoch a vo väzbe na vývoj mzdovej polarizácie odhadnúť smerovanie vývoja budúcich starobných dôchodkov.

Ide o prispenie k objasneniu problémov ekonomického potenciálu na regionálnej úrovni, ktorý dlhodobo nevykazuje želateľné prírastky na strane miezd a celkových príjmov obyvateľstva.

Vlastné výpočty podĺa údajov Sociálnej poisťovne

Zdroj:

Ekonomický ústav SAV

Graf: Publikácia Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku  (IVETA PAUHOFOVÁ A KOLEKTÍV, Bratislava 2016)

Publikácia vyšla v tomto roku, má 233 strán a je na stiahnutie na  stránke Ekonomického ústavu SAV

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač