7. Európsky summit regiónov a miest

01. 07. 2016

Bratislava Summit

V Bratislave sa bude 8. – 9. júla konať 7. Európsky summit regiónov a miest, jeho hlavnou témou bude potreba investícií a lepších cezhraničných spojení.

Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej, regionálnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ. Tieto stretnutia pomáhajú zabezpečiť, že sa miestne skúsenosti zohľadnia v politike, ktorá bude mať vplyv na hospodárske, sociálne a územné vyhliadky Európy v nadchádzajúcich rokoch.

V roku 2016 sa summit bude konať 8. –  9. júla v Bratislave a jeho hlavnou témou bude potreba investícií a lepších cezhraničných spojení, aby sa mohol uvoľniť potenciál rastu, ktorý ponúka bohatá rôznorodosť európskych regiónov. Ambíciou EÚ je pomôcť podnikom a orgánom verejnej správy v celej Únii ľahšie dosiahnuť inteligentnejší, ekologickejší a udržateľnejší rast. Témy summitu sú ešte naliehavejšie, keďže výrazné rozdiely v investíciách medzi krajinami a regiónmi v EÚ pretrvávajú a Európska komisia sa usiluje zmobilizovať verejné a súkromné investície v objeme 315 miliárd EUR.

Približne 1 000 účastníkov 7. Európskeho summitu regiónov a miest bude diskutovať o tom, ako spojiť zdroje, spojiť nápady a spojiť ľudí, s cieľom vytvoriť napríklad digitálne hospodárstvo, energetickú infraštruktúru a regionálne a cezhraničné rozvojové stratégie.

Tohtoročný summit je oficiálnym podujatím slovenského predsedníctva Rady EÚ a jeho hostiteľmi sú Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava. Summit bude mať výrazný stredoeurópsky a najmä slovenský rozmer, ktorý sa prejaví aj v kultúrnych podujatiach a verejných diskusiách.

Úvodná diskusia plenárneho zasadnutia

Miesto konania: Slovenské národné divadlo (SND) Po uvítacích príhovoroch zástupcov hostiteľských orgánov sa začne diskusia na vysokej úrovni zameraná na hlavné témy prvého dňa summitu. Jej cieľom je zo slovenskej i z európskej perspektívy vyzdvihnúť význam investícií do infraštruktúry a podnikania a poukázať na hlavné obavy miestnej úrovne v tejto súvislosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať nedostatkom v infraštruktúre, ktoré sú zdrojom územných rozdielov, a vytváraniu účinných partnerstiev vo všetkých sektoroch v snahe odstrániť tieto nedostatky v EÚ.

Úvodní rečníci

Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, člen EVR

Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy, člen EVR

Markku Markkula, Predseda Európskeho výboru regiónov

Róbert Fico, Predseda vlády Slovenskej republiky, bude potvrdené

Diskusia rečníci

Ivan Korčok, Ministre délégué pre Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Maroš Šefčovič, Podpredseda Európskej komisie

Plenárna diskusia: Sprístupniť Európske fondy v regiónoch a mestách

Počas tejto diskusie sa budú identifikovať prekážky a hľadať riešenia pre investície s hlavným cieľom povzbudiť podnikateľského ducha v európskych mestách a regiónoch. Vzhľadom na strednodobé preskúmanie viacročného finančného rámca a programového obdobia 2014 – 2020 plánuje Európska komisia zaviesť v roku 2016 súbor opatrení zameraných na zjednodušenie riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. Panelová diskusia, po ktorej bude nasledovať voľná diskusia.

Úvodní rečníci

Video statement /Video príhovor: Corina Crețu, Komisárka pre regionálnu politiku

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície Slovenskej republiky

László Baranyay, viceprezident Európskej investičnej banky

Jan Olbrycht, Poslanec EP, spoluspravodajca v súvislosti s revíziou VFR, 2014-2020

Diskusia rečníci

Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, člen EVR

Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy, člen EVR

Francina Armengol i Socias, Predsednícka vlády Baleárskych ostrovov, členka EVR, predsedníčka Komisie pre prírodné zdroje (NAT) (bude potvrdené)

Petr Osvald, Poslanec mestského zastupiteľstva Plzne, spravodajca stanoviska EVR o zjednodušení politiky súdržnosti

I.A Diskusia za okrúhlym stolom „Spájanie zdrojov: aby z investícií EÚ mali úžitok regióny a mestá“

Zabezpečenie investícií je pre regióny a mestá iba prvou výzvou. Následne musia získané finančné prostriedky efektívne využiť. Počas tohto zasadnutia sa bude skúmať, ako môžu regióny a mestá zvýšiť účinnosť svojich investícií prostredníctvom spolupráce s EÚ a nadnárodnými inštitúciami. Pozornosť sa zameria aj na konkrétne problémy, ktoré bránia investovaniu v menej rozvinutých alebo vzdialenejších oblastiach.

Úvodní rečníci

Jyrki Katainen, Podpredseda Európskej komisie

Karl-Heinz Lambertz, Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov

Diskusia rečníci

Michal Sýkora, Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Iskra Mihaylova, Poslankyňa EP, predsedníčka výboru EP pre regionálny rozvoj

Adam Struzik, Prezident regiónu Mazovia, člen EVR

Wilhelm Molterer, Výkonný riaditeľ EIB pre ESIF

I.B Diskusia za okrúhlym stolom „Spájanie nápadov: podpora rozvoja inovatívneho podnikania pre budúcnosť“

Je známou skutočnosťou, že mnohé európske regióny a mestá sa stali centrami inovácií. Diskutovať sa bude o skúsenostiach, ktoré sú užitočné pre miestne a regionálne samosprávy, podniky a občiansku spoločnosť.

Úvodní rečníci

Michael Häupl, starosta a guvernér Viedne, člen EVR

Richard Weber, Predseda EUROCHAMBRES

Diskusia rečníci

Christian Buchmann, Regionálny minister pre hospodárstvo Štajerska, člen EVR

Hella Dunger-Löper, štátny tajomník spolkovej krajiny Berlín, člen EVR

Marianne Vikkula, Predsedníčka SLUSH

Vladimír Šucha, Generálny riaditeľ, Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

I.C „Investície v pohybe“ (nadväzovanie kontaktov)

Na viacerých neformálnych 20-minútových stretnutiach zameraných na nadväzovanie kontaktov sa orgány verejnej správy a podniky z celej Európy budú môcť poučiť zo skúseností iných s investovaním v regiónoch.

Diskusia rečníci

Martin Čaja, 

Michael Green, 

Rafael Agostinho, 

Julianna Orban Mate, 

Måns Lindberg, 

Vincenzo Alberto Vella,

Podujatie s názvom „DANUBE UP" je sprievodnou akciou 7. Európskeho summitu regiónov a miest

Na námestí M. R. Štefánika pred SND sa počas dvoch dní uskutoční viacero koncertov a prezentácií turistických atrakcií regiónov, ako aj inovátorov a start-upov, ktoré budú zamerané na tému voda, inovácie v oblasti vody a ochranu vody. Program bude doplnený aj interaktívnymi aktivitami na propagáciu vedy pre deti a mládež.

Zdroj:

The 7th European Summit of Regions and Cities: Bratislava Summit

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač