Materiály prichádzajúce do styku s potravinami

11. 07. 2016

obálka knihySkôr než sa potraviny spotrebujú, prichádzajú do styku s mnohými materiálmi a predmetmi počas výroby, spracovania, skladovania, prípravy a obsluhy. Tieto materiály a predmety sa nazývajú materiály prichádzajúce do styku s potravinami (food contact materials – FCM). Patria medzi  ne napríklad nádoby na prepravu potravín, stroje na spracovanie potravín, obalové materiály, kuchynské pomôcky a riad. Tieto materiály by mali byť dostatočne inertné, aby ich zložky nemali nepriaznivý vplyv na zdravie spotrebiteľov a aby neovplyvňovali kvalitu potravín. V záujme bezpečnosti FCM a s cieľom uľahčiť voľný pohyb tovaru bol v Európskej únii (EÚ) zavedený súbor právnych požiadaviek a kontrol.

Harmonizácia a budúce právne predpisy

Európska komisia v súčasnosti analyzuje dodávateľský reťazec odvetvia zapojený do výroby FCM a obchodovania s nimi. Takisto zhromažďuje informácie o vnútroštátnych opatreniach týkajúcich sa materiálov, ktoré nie sú upravené v žiadnych osobitných právnych predpisoch EÚ.

Na základe tejto analýzy Európska komisia posúdi účinnosť a efektívnosť aktuálneho stavu vrátane výhod, administratívnej záťaže a nákladov pre podniky. Do úvahy sa budú brať aj možné regulačné nezrovnalosti a prekážky vo voľnom pohybe týchto materiálov a predmetov na trhu EÚ.

Výsledná správa bude slúžiť ako základ úvah o tom, aké a či vôbec nejaké kroky je nutné prijať v budúcnosti v súvislosti s FCM v EÚ.

Vnútroštátne právne predpisy o osobitných materiáloch

Ak neexistujú žiadne osobitné právne predpisy EÚ, členské štáty môžu zaviesť vnútroštátne opatrenia. EÚ napríklad nezaviedla žiadne osobitné opatrenia týkajúce sa papiera a kartónu, kovov, skla alebo tlačiarenskej farby. Niektoré členské štáty preto uplatňujú vlastné pravidlá. Ich prehľad možno nájsť na webovej lokalite Európskej komisie.

plechovkaKliknutím na obrázok zobrazí sa v plnom rozlíšení

Zdroj:

Publikácia: Materiály prichádzajúce do styku s potravinami
ISBN: 978-92-79-51873-7
Rok vydania: 2015

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke EÚ Bookshop-u

Uverejnila a spracovala: M. Izakovičová

 

Kľúčové slová:
materiálové inžinierstvo, technológie

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač