Minister Plavčan predstavil v Bruseli priority SK PRES v oblasti vedy, výskumu a vesmíru

18. 07. 2016

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ_logoMinister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dňa 12. 7. 2016 v Bruseli vo Výbore Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) predstavil priority slovenského predsedníctva v oblasti vedy, výskumu a vesmíru. Hlavnými témami v uvedených oblastiach sú opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. ako aj rozvoj európskeho výskumného, vývojového a inovačného ekosystému inovatívnych malých a stredných podnikov.

Minister Peter Plavčan vo svojom vystúpení, okrem iného, uviedol, že v súlade s cieľmi národného programu je hlavnou ambíciou slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, športu a výskumu podpora a rozvoj talentu. Budúcnosť Európy závisí od jej obyvateľov. V dnešnej dynamickej spoločnosti je nevyhnutné upriamiť pozornosť na rozvoj ľudského potenciálu. Práve podpora a rozvoj talentov sa odrazí vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnenej sociálnej inklúzii v spoločnosti, ako aj v osobnom rozvoji každého jednotlivca. Talent je nepochybne aj hybnou silou pre vývoj, inovácie a ekonomický rast.

Minister Peter Plavčan (v strede) vo Výbore ITRE v Bruseli

Výskum a inovácie budú v nasledujúcich desaťročiach zohrávať kľúčovú úlohu v procese udržateľnosti vedúceho postavenia Európskej únie aj z pohľadu svetovej ekonomiky. Slovensko verí v silu myšlienok a potenciál dobrých nápadov nielen pre rast ekonomiky, ale aj pre rozvoj spoločnosti. Počas predsedníctva budeme hľadieť do budúcnosti a hľadať efektívne spôsoby ako podporiť rozvoj výskumu a inovácií s dôrazom na mladú generáciu. 

Hlavnou témou v tejto oblasti budú opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. V tejto súvislosti minister Plavčan zdôraznil: „Pozrieme sa najmä na to, ako môžeme spoločne zlepšiť podmienky a minimalizovať existujúce bariéry v snahe vybudovať atraktívny ekosystém, ktorý umožní mladým vedcom v Európskej únii naplno využívať svoj potenciál, šíriť a ďalej rozvíjať inovatívne myšlienky.“

Ďalšou prioritou bude téma rozvoja európskeho výskumného, vývojového a inovačného ekosystému inovatívnych malých a stredných podnikov, v rámci ktorej sa zameriame  na možnosti zlepšenia rámcových podmienok pre výskumníkov v EÚ, a to najmä z pohľadu start-upov, rýchlo rastúcich, inovatívnych malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky, start-upy sú nepochybne úrodným prostredím pre šírenie inovácií a rozvoj výskumu.

Jednou z ďalších priorít  slovenského predsedníctva bude rozširovanie účasti v programe Horizont 2020. Minister Plavčan vyslovil presvedčenie, že „súčasný rámcový program Horizont 2020 by mal naďalej napĺňať víziu šírenia excelentnosti vo výskume a inováciách naprieč všetkými regiónmi EÚ. Máme za to, že v EÚ máme stále mnoho excelentných výskumných tímov, ktoré ešte nie sú zapojené v rámcovom programe Horizont 2020, a práve diskusiou o možnosti rozširovania by sme chceli poukázať na jedinečné príležitosti, ktoré tento rámcový program ponúka."

Slovenské predsedníctvo bude taktiež pokračovať v agende týkajúcej sa novej úrovne spolupráce v rámci európskych vesmírnych aktivít. Pre Európsku úniu je dôležité, aby sa budovalo rovnocenné a konštruktívne partnerstvo medzi Európskou komisiou, Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi. Európa potrebuje naďalej pokračovať v tomto dialógu, aby bolo možné vybudovať koherentnú, spoločnú a strategickú Európsku vesmírnu politiku.

Ďalšou z priorít slovenského predsedníctva bude podpora mladých vedcov EÚ v oblasti kozmického výskumu. Jednou z hlavných úloh je podporovať propagáciu vesmírneho výskumu a výskumného povolania, ako aj súvisiacich povolaní v priemysle medzi mladou generáciou. Slovenské predsedníctvo má v úmysle nadviazať úzku spoluprácu s Európskou komisiou a s Európskou vesmírnou agentúrou v oblasti ďalšej fázy implementácie kozmických programov Copernicus a Galileo, ktoré majú potenciál otvoriť nové možnosti pre európskych operátorov, priemysel či trh. 

Z podkladov spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

www.eu2016.sk/data/documents/itre-plavcan.pdf

Fotozdroj:

www.minedu.sk/fotogaleria/?showAlbum=1605&page=0

Kľúčové slová:
vzdelávanie, astronómia, technológie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač