Ministri zodpovední za konkurencieschopnosť vyzývajú na podporu novej generácie vedcov

20. 07. 2016

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ_logoOpatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie ich mobility či zastúpenie žien vo výskume a ďalšie investície  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry a zlepšeniu inovatívneho prostredia – to boli hlavné témy neformálneho zasadnutia ministrov Európskej únie zodpovedných za konkurencieschopnosť (COMPET, časť výskum). Zasadnutie sa uskutočnilo 19. júla 2016 v priestoroch bratislavskej Reduty. Ministri z 28 členských štátov EÚ a krajín EFTA diskutovali pod vedením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana a komisára EÚ pre vedu, výskum a inovácie Carlosa Moedasa o opatreniach na podporu mladých výskumníkov, o zvýšení atraktivity vedeckej kariéry a posilnení investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji.

Carlos Moedas a Peter Plavčan

„Sme presvedčení, že mladí a talentovaní ľudia sú hnacou silou vývoja, inovácii a ekonomického rastu v Európe,“ zdôraznil minister Plavčan. Dodal, že Slovensko je  mladá a dynamická krajina s mladými ľuďmi, ktorí inšpirujú Európu a ambíciou tohto stretnutia je spoločne preskúmať, aké sú podmienky pre mladých výskumníkov na európskej i národnej úrovni a pripraviť návrhy opatrení, ktoré zatraktívnia systém na podporu mladých vedcov v EÚ.
„Často ako politici diskutujeme abstraktne, ale dnes to bolo iné. Do odborných diskusií boli zapojení samotní mladí výskumníci. Bola to jedna z najzaujímavejších diskusií, na ktorej som sa zúčastnil,“ povedal eurokomisár Carlos Moedas.
Účastníci neformálneho zasadnutia ministrov pre konkurencieschopnosť, časť výskum

Okrem toho sa ministri zamerali na to, ako prilákať najlepších výskumných pracovníkov z tretích krajín. Tento cieľ nadväzuje na prioritu Európskej komisie pri vytváraní nových pracovných miest, zvyšovaní hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti.
Excelentní mladí vedci, ktorí diskutovali, sa podieľajú na príprave Bratislavskej deklarácie na podporu mladých výskumníkov. Tento dokument oficiálne predstavili minister školstva Peter Plavčan a eurokomisár Carlos Moedas.

Deklarácia je výsledkom práce mladých excelentných výskumníkov zo Slovenska, Nemecka, Írska, Portugalska, Španielska, Grécka, Poľska a Švédska, v spolupráci s Európskou komisiou a tímom SK PRES v oblasti vedy a výskumu. Cieľom dokumentu je upriamiť pozornosť na hlavné problémy, ktorým musia mladí výskumní pracovníci čeliť a predstaviť hlavné ambície na zlepšenie ich kariérneho prostredia. Deklarácia by mala byť tiež súčašťou Záverov Rady EÚ, nakoľko práve podpora mladých výskumných pracovníkov a zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry sú hlavné priority MŠVVaŠ SR počas SK PRES. Deklarácia bude vo forme prílohy k záverom Rady predložená na prijatie na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (časť výskum) 29. novembra v Bruseli.

V druhej časti neformálneho zasadnutia hovorili ministri o potrebe rozvoja európskeho výskumného, vývojového a inovačného prostredia. Zamerali sa najmä na možnosti zlepšenia rámcových podmienok pre výskumníkov v EÚ, a to najmä z pohľadu start-upov – rýchlo rastúcich, inovatívnych malých a stredných podnikov.

Cieľom výmeny ich názorov bolo nájsť odpovede na otázky, čo by pomohlo zlepšiť spoluprácu medzi verejným výskumným sektorom a súkromnou sférou, aké sú slabé a silné stránky európskeho inovačného ekosystému a aká by mohla byť prípadná úloha pripravovanej Európskej inovačnej rady v tejto oblasti.

Zdroj:

http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/ministri-zodpovedni-za-konkurencieschopnost-vyzyvaju-na-podporu-novej-generacie-vedcov-predstavili-aj-bratislavsku-deklaraciu-mladych-vyskumnikov

Bratislavská deklarácia na podporu mladých výskumníkov:

http://www.eu2016.sk/data/documents/bratislava-declaration-of-young-researchers-final.pdf

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, inovácie, technológie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Vedcov do zahraničia lákajú lepšie podmienky a predovšetkým platy
Minister P. Plavčan o podpore európskej vedy
Minister Plavčan predstavil v Bruseli priority SK PRES v oblasti vedy, výskumu a vesmíru

Tlač