Nové finančné nástroje na podporu investícií do startupov a udržateľného rozvoja miest

12. 07. 2016

peniazeV porovnaní s grantmi dokážu finančné nástroje prilákať viac súkromných a verejných zdrojov, ktorými sa dá doplniť úvodné verejné financovanie, a možno ich opätovne investovať v rámci niekoľkých cyklov.

Rámec fondov EŠIF na roky 2014 až 2020 je flexibilnejší, zrozumiteľnejší a poskytuje viac možností využívania finančných nástrojov.

Po prvé, rozsah využívania týchto nástrojov sa rozšíril o oblasti investovania, ku ktorým patrí podpora MSP, energetická efektívnosť, efektívne využívanie zdrojov, digitálne technológie, udržateľná doprava, výskum a vývoj či inovácie.

Nový rámec priniesol aj štandardné „hotové“ finančné nástroje, ktorých podmienky sú stanovené vopred a ktoré možno začať rýchlo využívať. Viac informácií o zmenách, ktoré rámec na roky 2014 až 2020 znamená v oblasti využívania fondov EŠIF pomocou finančných nástrojov, nájdete tu.

V rokoch 2014 až 2020 sa pomocou finančných nástrojov plánuje využiť vyše 20 miliónov EUR: Komisia pomáha riadiacim orgánom a iným zainteresovaným stranám – v prvom rade tým, že v partnerstve s Európskou investičnou bankou v januári 2015 založila online platformu „FI-compass“. Táto platforma poskytuje praktické know-how a nástroje na vzdelávanie o finančných nástrojoch. 

Európska komisia prijala 11. 7. 2016 dva nové štandardné, t. j. „hotové“ finančné nástroje na investície z EŠIF, vďaka ktorým sa mladým podnikom a realizátorom projektov v oblasti rozvoja miest uľahčí prístup k zdrojom financovania.

Komisia nabáda členské štáty, aby v rokoch 2014 až 2020 zdvojnásobili investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) realizované pomocou finančných nástrojov (napríklad úvery, vlastný kapitál a záruky) v súlade s cieľmi investičného plánu.

 Zdroj:

 TS Brusel 11. júl 2016

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač