SK PRES

28. 06. 2016

sk pres2016

Program slovenského predsedníctva, ktorý vláda SR schválila vo štvrtok, obsahuje štyri priority: hospodársky silnú Európu, moderný jednotný trh EÚ, migráciu a globálne angažovanú Európu.

PREDSEDNÍCTVO

Rada EÚ je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Formuje legislatívu Európskej únie, koordinuje jej politiky a hľadá dohodu na dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami.

Predsedať Rade Európskej únie je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Únii. Na čele Rady EÚ sa členské štáty striedajú každých šesť mesiacov. Počas tohto obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zodpovedá tak za formovanie európskej legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň. 

zdroj: http://www.eu2016.sk

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO (SK PRES)

Slovenská republika bude predsedať Rade Európskej únie od 1. júla 2016. Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je dôležitou politickou výzvou pre celú krajinu. Je to jedinečná šanca na zviditeľnenie našej diplomacie, expertízy, manažérskych zručností a Slovenska ako takého.

zdroj: http://www.eu2016.sk

PREDSEDNÍCTVO A CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje informačnú podporu vedy a výskumu na Slovensku.

Súčasťou aktivít CVTI SR je v tomto smere aj spolupráca  na celoeurópskej úrovni. Reprezentovaná napríklad Národným referenčným bodom pre Open Access politiku Európskej únie za SR, Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli či sieťou národných kontaktných bodov (NCP) pre podporné štruktúry programu Horizont 2020.             

Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom svojej činnosti napomáha k rozvoju inovačného potenciálu vznikajúceho v rámci výskumu a vývoja na Slovensku, podporuje vedu, ako jej popularizátor v spoločnosti na národnej úrovni, a ako špecializovaná vedecká knižnica zabezpečuje prístup k informáciám z oblasti vedy a výskumu.

Počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie je CVTI SR zodpovedné za realizáciu štyroch odborných konferencií. Ich cieľom je podčiarknuť celospoločenský význam jednotlivých tém týchto podujatí a ich prepojenosť tak s vedecko-výskumným, ako aj komerčným prostredím. Dôležitým faktorom je i ich integrácia do európskej spolupráce a najmä vytvorenie priestoru pre fundovanú diskusiu odborníkov z jednotlivých oblastí.

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ CVTI SR V RÁMCI SK PRES

(Conference on Fostering and Development of Talent
Dátum:  12. – 13. september 2016
Miesto konania: Hotel Double Tree by Hilton, Bratislava

Cieľ:  Konferencia o podpore a rozvoji talentu je kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania, ktorého hlavným zámerom je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania. Jej realizácia umožní šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni.Účastníci konferencie sa budú môcť zúčastniť prednášok a panelových diskusií renomovaných domácich a zahraničných odborníkov, pútavého sprievodného programu či fakultatívnej exkurzie do zážitkového centra vedy Aurelium.
Konferencia je financovaná prostredníctvom programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.
KONTAKT: Marta Pavlíková; 02/69 253 133; marta.pavlikova1@cvtisr.sk

(Social sciences and humanities: a New Agenda for Europe's Challenges)  (SSH2016.sk) Dátum:  15. – 16. november 2016
Cieľ: Konferencia je určená najmä pre výskumníkov z oblasti sociálnych a humanitných vied. Ide o projekt v rámci Horizontu 2020 v oblasti „Europe in a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies.“  Súčasťou konferencie bude posterová sekcia venovaná projektom 7. rámcového programu a Horizontu 2020.
KONTAKT: Mariana Ištoňová; 0917 733 480; mariana.istonova@cvtisr.sk


Dátum:  30. november – 2. december 2016
Miesto konania:  Hotel Double Tree by Hilton, Bratislava
KONTAKT: Michaela Masárová; 0907 696 186; michaela.masarova@cvtisr.sk

 

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač