Úloha MŠVVaŠ SR v rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ

13. 07. 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa bude aktívne podieľať na výkone historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

logo SK PRES 2016

V období od 1. januára 2016 do 30. júna 2017 bude Slovenská republika spolu s Holandskom a Maltou súčasťou predsedníckeho Tria. Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES 2016) od 1. júla do 31. decembra 2016 predstavuje jednu z najvýznamnejších úloh vyplývajúcich z nášho členstva v EÚ. V tomto zmysle je aj jednou z hlavných priorít vlády Slovenskej republiky (vláda SR) v oblasti európskych záležitostí. Výkon nášho historicky prvého predsedníctva bude jedinečnou príležitosťou prezentovať a zviditeľniť našu krajinu, a tiež presadzovať priority Slovenskej republiky na úrovni EÚ.

Do prípravy a výkonu predsedníctva je aktívne zapojené aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V rámci neho je koordinačným útvarom príprav na SK PRES 2016 sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí. 
Počas šiestich mesiacov bude viesť zadanutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (časť vzdelávanie, mládež, šport) a Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť výskum a vesmír), ako aj ich prípravných orgánov. Taktiež budeme na území SR organizovať sériu podujatí, akými budú zasadnutia na úrovni ministrov a vysokých štátnych úradníkov, pracovné a expertné stretnutia, a tiež odborné konferencie, počas ktorých bude rozvíjať svoje priority.

Priority Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
V oblasti vedy a výskumu bude akcentovať potrebu opatrení na podporu mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry a investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Taktiež sa bude zaoberať možnosťami zlepšenia rámcových podmienok pre výskumníkov v Európskej únii v spojitosti s ich vplyvom na zamestnanosť, rast, ekonomiku a konkurencieschopnosť. V oblasti vesmíru bude SK PRES 2016 pokračovať v zlepšovaní vzťahov Európskej únie a Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s novými fázami vesmírnych projektov ako COPERNICUS a GALILEO, ktoré sú schopné vytvoriť nové príležitosti pre európske subjekty a trh.

 Zdroj:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač