Vedci z Univerzity Komenského objavili nový proteín

13. 07. 2016

Vedecký tím pod vedením Juraja Gregáňa z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA) a tiež umožňuje sexuálne rozmnožovanie. Vďaka tomuto objavu bude možné lepšie pochopiť, ako bunka opravuje poškodenú DNA. 

Juraj Gregáň

DNA v našich bunkách je vystavovaná rôznym vonkajším aj vnútorným faktorom, ktoré ju môžu poškodzovať, ako napríklad fajčenie, strava, pobyt na slnku, chyby počas bunkového delenia. „Odhaduje sa, že v jednej ľudskej bunke vznikne v priebehu dňa až niekoľko tisíc DNA poškodení. Ak nie sú včas opravené, môže v bunke dôjsť k rôznym genetickým zmenám, ktorých dôsledkom môže byť napríklad strata kontroly nad bunkovým delením a vznik rakoviny,“ vysvetľuje doc. Gregáň z Katedry genetiky PriF UK.  V priebehu evolúcie sa preto v bunke vyvinuli rôzne nástroje na „opravu“ týchto DNA poškodení. Hľadanie nových proteínov a popísanie fungovania mechanizmov DNA opravy je preto dôležité nielen pre pochopenie bunkovej biológie, ale môže i pomôcť nájsť nové terapeutické ciele v liečbe rakoviny.

Tím doc. Gregáňa nedávno publikoval vo vedeckom časopise PLoS Genetics článok, v ktorom popisuje funkciu nového proteínu Dbl2 v DNA oprave. Mgr. Lucia Molnárová (doktorandka PriF UK) spolu s Dr. Silviou Polákovou (Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV) zistili, že Dbl2 zohráva významnú úlohu v homologickej rekombinácii (zmene usporiadania), ktorá je jednou z dôležitých dráh DNA opravy. „Homologická rekombinácia sa okrem toho, že zohráva úlohu v oprave DNA poškodení, podieľa aj na procese meiózy, ktorým vznikajú pohlavné bunky. Dbl2 proteín je dôležitý aj pre správne fungovanie meiózy,“ dopĺňa doc. Gregáň.

Vedci UK doposiaľ skúmali Dbl2 proteín v kvasinkách, zistili však, že proteíny podobné Dbl2 sú aj v iných organizmoch vrátane človeka. V ďalších experimentoch sa preto chcú zamerať aj na skúmanie funkcie týchto proteínov v bunkách cicavcov.

Informáciu poskytla: PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislave
Email: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Proteín Dbl-2 opravuje DNA

Tlač