Vyhlásenie výboru Snemu a Predsedníctva SAV k viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly

22. 07. 2016

Slovenská akadémia vied_logoVýbor Snemu Slovenskej akadémie vied a Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied protestujú proti viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV  zdôvodňovanému potrebou kompenzácie nízkych výkupných cien mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.

Pri tvorbe návrhu Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl (217/2016 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) boli vynechaní výskumní zamestnanci nielen SAV, ale aj samotných vysokých škôl napriek tomu, že sú aktívne zapojení do vysokoškolského vzdelávania prvého, druhého a najmä tretieho stupňa. Ohlásené viazanie rozpočtu ich znevýhodnenie ďalej prehlbuje, pretože sa nevyhnutne dotkne miezd aj prostriedkov na samotný výskum.

Žiadame Ministerstvo financií SR, aby rešpektovalo

  • Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020, v ktorom o. i. uvádza: „Vláda vynaloží úsilie na posilnenie financovania výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu“;
  • hlavnú tému slovenského predsedníctva v oblasti výskumu, definovanú ako opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenia atraktivity vedeckej kariéry a posilnenia investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji;
  • nutnosť odstrániť dlhodobé podfinancovanie vedy a výskumu na Slovensku v porovnaní so štandardom v európskom výskumnom priestore a zrušilo viazanie výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV.

Zdroj:

Aktuality SAV

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Vedci v Slovenskej akadémii vied sa obávajú prepúšťania

Tlač