Dynamika zmien európskej zemskej pokrývky

04. 08. 2016

publikácia SAVV USA vo vydavateľstve CRC Press vychádza monografia European Landscape Dynamics /CORINE Land Cover Data. Hlavným editorom je  doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu SAV.

Detailnosťou analýzy a hodnotenia zemského povrchu prostredníctvom 44 tried vzoriek objektov urbanizovanej krajiny, poľnohospodárskej krajiny, lesnej krajiny, močiarnej krajiny a vôd patrí Európe výnimočné miesto v celosvetovom kontexte. Predstavovaná publikácia ako prvá poskytuje pohľad na dynamiku prírodných a človekom vytvorených objektov za takmer 25 rokov. Zároveň poskytuje obraz Európy ako mozaiky rozmanitých krajín s rôznymi kultúrami a dlhou históriou premien zemského povrchu. Tieto zmeny vedci „vyčítajú“ zo satelitných snímok: vidia tak profil krajiny v premenách jej využitia, zmeny charakteru celých územných celkov až po inovácie územného plánovania krajiny.

Publikácia editovaná doc. RNDr. Jánom Ferancom, DrSc. má atribút výnimočnosti v svetovej  geografii vďaka komplexnosti využitia satelitných údajov; tiež pre možnosti ich uplatnenia nielen v geografii, ale aj v ďalších odboroch vied. Monografia Dynamika zmien európskej zemskej pokrývky je prínosná pre poznávanie procesov krajinotvorby, pre geografov a ekológov, pre budúce urbanistické riešenia, pre využitie v sociálno-ekonomických štúdiách a celkovo v priestorovom plánovaní uvádza sa na stránke SAV.

Hlavný editor publikácie European Landscape Dynamics doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. je  interpretátorom a spolutvorcom metodiky zberu a vyhodnocovania údajov 25 ročného výskumu krajinnej pokrývky Európy. Získanie týchto údajov sa viaže k projektom CLC (CORINE Land Cover) v rokoch 1990, 2000, 2006 a 2012, čo vytvorilo dostatočný zdroj informácií na sledovanie zmien zemského povrchu  Európy.

Kniha je určená najmä vedeckým pracovníkom a študentom z oblasti geovied, geoinformatiky, environmentalistom, územným plánovačom, ako aj ďalším odborníkom, ktorí sa zaujímajú o európsku krajinu, jej zmeny a vývoj.

Názov publikácie:

European Landscape Dynamics: CORINE Land Cover Data (CRC Press, Taylor & Francis Group, USA, 2016, 337 str. 52 farebných a 45 čierno-bielych ilustrácií, ISBN 9781482244663)

Viac informácii o publikácii  a rozhovor s autorom nájdete na stránke SAV

Zdroj:

Slovenská akadémia vied

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, priestorové plánovanie, geografia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač