Európska noc výskumníkov – projekt NIGHT

19. 08. 2016

infografika zo stránky projektu:Európska noc výskumníkov –  projekt NIGHTChceli by ste, aby sa viac ľudí zaujímalo o výskum? Zapojte sa do Európskej noci výskumníkov! Je to celoeurópske verejné podujatie zamerané na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri. Zapojených je viac ako 30 krajín a vyše 300 miest.

Tieto podujatia interaktívnou formou s účasťou verejnosti predstavujú, čo výskumníci robia pre spoločnosť, a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi. Podrobnejšie informácie o tom, ako prepojiť vaše podujatie s Európskou nocou výskumníkov, nájdete ďalej v časti Ako sa prihlásiť.

Prečítajte si najčastejšie otázky o Európskej noci výskumníkov (EN)

Kto sa môže zapojiť?
Táto akcia je určená pre všetky právnické osoby, ktoré sú schopné zorganizovať podujatie a ktoré majú sídlo v EÚ alebo v jednej z pridružených krajín. Organizácia podujatia často zahŕňa koordináciu regionálnych, národných alebo medzinárodných partnerov.

Napríklad: žiadať o financovanie môžu súkromné a verejné výskumné organizácie, spoločnosti, verejné orgány, školy, vedecké múzeá, organizácie združujúce rodičov a učiteľov, centrá mobility EÚ pre výskumníkov, nadácie alebo médiá.

Čo sa môže financovať?postava so senzormi
Podporiť sa môže akékoľvek podujatie, ktoré zvyšuje informovanosť verejnosti o pozitívnej úlohe výskumu v spoločnosti, najmä medzi mladými ľuďmi. Výskumní pracovníci financovaní z prostriedkov Európskej únie by mali čo najviac komunikovať s návštevníkmi a ukázať im, ako ich výskum vplýva na každodenný život ľudí.

Na čo všetko sa dá financovanie využiť?
Financovanie môžete využiť na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s organizáciou podujatia propagujúceho výskum. Prostriedky sa môžu použiť na prípravu a propagáciu, samotné podujatie a zhodnotenie jeho dosahu.

Činnosti, ktoré môžu byť financované:

  • praktické pokusy vykonávané výskumnými pracovníkmi,
  • vedecké demonštrácie s účasťou publika,
  • diskusie
  • schôdzka s výskumnými pracovníkmi (spýtajte sa výskumníka),
  • súťaže (kvízy s vedeckou tematikou, puzzle, fotografické a umelecké súťaže atď.),
  • dielne pre deti,
  • exkurzie v laboratóriách, výskumných ústavoch a iných relevantných miestach, ktoré sú za normálnych okolností verejnosti neprístupné.

Tento zoznam ani zďaleka nie je úplný... buďte tvoriví!

Granty možno získať až na obdobie dvoch rokov. Ich výška závisí od rozsahu navrhovaných podujatí.

Kto rozhoduje?
Projekty NIGHT sa vyberajú na základe verejnej súťaže a transparentného, nezávislého hodnotenia, ktoré vychádza z vopred stanovených kritérií, ako sa uvádza v pracovnom programe a jeho všeobecných prílohách.

Ako sa prihlásiť
Koordinátorom projektov, ktoré pri hodnotení dosiahli požadovanú hranicu, ale financovanie sa im neposkytlo z dôvodu nedostatku zdrojov, zašle Výkonná agentúra pre výskum (REA) list, v ktorom ich informuje, že ak požiadajú o prepojenie ich podujatia s Európskou nocou výskumníkov, táto žiadosť bude agentúrou REA automaticky schválená. Financovanie sa sprievodným podujatiam neposkytne. Na webovom sídle Európskej noci výskumníkov sa v časti pre podujatia uvedie krajina, kde sa projekt uskutoční, názov projektu a odkaz na webové sídlo.

Viac informácií o podujatiach nájdete na webovom sídle Európskej noci výskumníkov.

 

Zdroj a fotozdroj:

European Researchers’ Night – project NIGHT

Viac  aktuálnych informácií k Noci výskumníkov v EÚ 2016

Foto: postava so senzormi: podujatie z r. 2014 ilustračná snímka EK

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač