Letná škola SAS otvorila svoj 52. ročník

02. 08. 2016

Letná škola SAS 2016V pondelok 1. augusta 2016 bol v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) slávnostne otvorený v poradí už 52. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Slovenčinu sa v ňom bude učiť 158 cudzincov z 33 krajín sveta.

Letná škola Studia Academica Slovaca je najstaršou letnou univerzitou slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku, svoje pôsobenie začala už v roku 1965. SAS si od svojho vzniku kontinuálne zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Letná škola slovenského jazyka a kultúry SAS je určená zahraničným slovakistom a slavistom, študentom na zahraničných univerzitách, kultúrnym pracovníkom, manažérom, lektorom, prekladateľom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikatívnej kompetencie v slovenskom jazyku na rôznych stupňoch a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.

Ako priblížila riaditeľka letnej školy SAS doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., väčšinu účastníkov tvoria študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry, ktorí sú štipendistami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Základnou témou 52. ročníka SAS je Domáce a cudzie v jazyku a kultúre. Na frekventantov čaká bohatý vzdelávací, kultúrny i poznávací program. Okrem jazykových kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých sú v ponuke letnej školy aj špeciálne kurzy pre pokročilých zamerané na lingvistickú, literárnu a translatologickú interpretáciu textov. Organizátori venujú veľkú pozornosť aj otázkam metodiky vyučovania a propagácii slovenského jazyka a kultúry, preto sa počas letnej školy koná metodický seminár zameraný na prípravu lektorov a učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Súčasťou programu je aj prehliadka hlavného mesta s cieľom spoznať naše a cudzie v Prešporku/Bratislave, ako aj tradičná trojdňová vlastivedná exkurzia po regiónoch Slovenska, koncipovaná tematicky tak, aby účastníci získali reálny obraz o histórii a súčasnosti Slovenska a jeho obyvateľoch. Pripravené sú štyri špeciálne trasy – technická, agrárna, umelecká a sakrálna – s návštevou známych slovenských miest, kultúrnych pamiatok a prírodných areálov.

Svoje komunikačné i umelecké zručnosti môžu frekventanti rozvíjať zážitkovou formou v tvorivých dielňach (divadlo, film, tvorivé písanie, ľudový tanec, fotografia, spev, výtvarné umenie) pod názvom Keď sa stretne naše s vaším. Výstupy jednotlivých workshopov predstavia v interkultúrne ladenom programe Sami sebe dňa 18. augusta 2016 o 16.00 hod. v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK. Úspešní absolventi si v piatok 19. augusta 2016 o 11.00 hod. preberú v Aule UK certifikáty.

Ďalšie informácie o 52. ročníku SAS

Informácie poskytla PhDr. Andrea Földváryová vedúca Odd. vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač