Nové finančné nástroje EK na podporu investícií do začínajúcich podnikov a udržateľného rozvoja miest

17. 08. 2016

Európska komisia prijala dva nové štandardné, t. j. „hotové“ finančné nástroje na investície z EŠIF, vďaka ktorým sa mladým podnikom a realizátorom projektov v oblasti rozvoja miest uľahčí prístup k zdrojom financovania.

euro ilustračná snímkaKomisia nabáda členské štáty, aby v rokoch 2014 až 2020 zdvojnásobili investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) realizované pomocou finančných nástrojov (napríklad úvery, vlastný kapitál a záruky) v súlade s cieľmi investičného plánu. V porovnaní s grantmi dokážu finančné nástroje prilákať viac súkromných a verejných zdrojov, ktorými sa dá doplniť úvodné verejné financovanie, a možno ich opätovne investovať v rámci niekoľkých cyklov.

Štandardné finančné nástroje už sú v súlade s nariadením o EŠIF a pravidlami štátnej pomoci a slúžia na to, aby členské štáty namiesto tradičných grantov v širšej miere využívali revolvingovú finančnú podporu a kombinovali verejné a súkromné zdroje.

Doposiaľ existovali tri takéto nástroje.  Ide o úver s rozdelením rizika, ktorý je založený na rozdelení rizika medzi verejné a súkromné zdroje, a nástroj obmedzenej záruky, kde prostriedky z verejných zdrojov slúžia ako záruka pre prípad zlyhania v rámci portfólia úverov banky. Oba tieto nástroje majú za cieľ poskytnúť MSP ľahší prístup k financovaniu. Tretím nástrojom je úver na renováciu určený na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií v odvetví výstavby obytných budov.

Komisia sprístupňuje tieto ďalšie dva nástroje:

Nástroj kapitálového spoluinvestovania na financovanie začínajúcich podnikov a MSP. Vďaka tejto podpore budú môcť príjemcovia rozvíjať svoje obchodné modely a prilákať ďalšie finančné zdroje pomocou podniku kolektívneho investovania, ktorý spravuje jeden hlavný finančný sprostredkovateľ. Celkové investície z kombinovaných verejných a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 15 miliónov EUR na jeden MSP. Ako jeden z príkladov takéhoto nástroja kapitálového spoluinvestovania v rokoch 2007 až 2013 možno uviesť spoločnosť SAS JEREMIE vo francúzskom regióne Languedoc-Roussillon, ktorá využila zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na prilákanie súkromného kapitálu a investovanie do technologicky vyspelých MSP.

Fondy na rozvoj miest budú okrem iného slúžiť na podporu projektov udržateľného rozvoja miest, verejnej dopravy či energetickej efektívnosti alebo obnove mestských oblastí. Projekty musia byť finančne životaschopné a predstavovať súčasť integrovanej stratégie udržateľného rozvoja miest. Celkové investície z kombinovaných verejných a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 20 miliónov EUR na jeden projekt. Podpora bude mať podobu úverového fondu, ktorý spravuje finančný sprostredkovateľ s použitím príspevkov z fondov EŠIF a minimálne 30 % príspevku zo súkromného kapitálu. Celá tlačová správa tu

Zdroj:
Tlačová správa EK (11. júla 2016)
Fotozdroj: Pixabay.com


Ďalšie informácie
Finančné nástroje a politika súdržnosti:


Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač