Porovnanie inovačnej výkonnosti v EÚ

01. 08. 2016

obálka publikácieNedávno vyšla  správa Európskej komisie „Veda, výskum a inovačná výkonnosť v EÚ“ poukazuje na jasné prepojenie medzi rastom v EÚ a investíciami do výskumu a inovácií, čím sa podčiarkuje význam pokračujúceho úsilia o zvyšovanie investícií v tejto oblasti. Informácie o opatreniach Komisie na podporu inovácií sa nachádzajú v často kladených otázkach.

Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje komparatívne posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybraných tretích krajín. Do správy pre rok 2016 bol po prvýkrát začlenený oddiel s výhľadom do budúcnosti zameraný na nedávny vývoj, trendy a očakávané zmeny.

Regionálny prehľad výsledkov inovácie predstavuje rozšírenie európskeho prehľadu výsledkov inovácie o regióny a posudzuje sa v ňom inovačná výkonnosť európskych regiónov.

Innobarometer 2016 odhaľuje najnovšie trendy a prístupy v činnostiach podnikov týkajúcich sa inovácií v krajinách EÚ, ako aj vo Švajčiarsku a USA.

Komisia  v júli uverejnila výsledky európskeho prehľadu výsledkov inovácie, regionálneho prehľadu výsledkov inovácie a prieskumu Innobarometer pre rok 2016.

K hlavným zisteniam patrí, že inovácia v EÚ dobieha Japonsko a USA, že Švédsko je opäť lídrom v inováciách a že Lotyšsko sa stalo najrýchlejšie rastúcim inovátorom.

graf inovativnosti krajín EÚ

Európsky prehľad výsledkov inovácie 2016 – poradie krajín
(os Y – súhrnný inovačný index, os X – krajiny EÚ)*

Hlavné zistenia uverejnených troch správ sú tieto:

  • Švédsko je opäť na čele inovácií v EÚ, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko.
  • Vo vybraných oblastiach inovácií sú lídrami v EÚ tieto krajiny: Švédsko – ľudské zdroje a kvalita akademického výskumu; Fínsko – finančné rámcové podmienky; Nemecko – súkromné investície do inovácií; Belgicko – siete a spolupráca v oblasti inovácií; a Írsko – inovácia v malých a stredných spoločnostiach.
  • Najrýchlejšie rastúcimi inovátormi sú Lotyšsko, Malta, Litva, Holandsko a Spojené kráľovstvo.
  • Regionálne inovačné centrá existujú aj v krajinách, ktoré sú nevýraznými inovátormi: regióny Piemont a Friuli-Venezia Giulia v Taliansku, País Vasco v Španielsku a Bratislavský kraj v Slovenskej republike.
  • Celkovo je kľúčovou hnacou silou pre dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti inovácie prijatie vyváženého inovačného systému, ktorý je kombináciou vhodnej miery verejných a súkromných investícií, účinné inovačné partnerstvá medzi spoločnosťami a akademickou obcou, ako aj silná vzdelanostná základňa a excelentný výskum. Hospodársky vplyv inovácií sa musí prejaviť v podobe predaja a vývozu inovačných výrobkov, ako aj na vytváraní pracovných miest.
  • Špecializácia na kľúčové podporné technológie zvyšuje regionálnu inovačnú výkonnosť, najmä v oblasti progresívnych materiálov, priemyselnej biotechnológie, fotoniky a pokročilých výrobných technológií.
  • Očakáva sa, že inovačná výkonnosť v EÚ sa počas nasledujúcich dvoch rokov zvýši. Väčšina spoločností plánuje v budúcom roku zachovať alebo zvýšiť mieru investícií do inovácií. S najväčšou pravdepodobnosťou zvýšia v budúcom roku investície do inovácií podniky v Rumunsku, na Malte a v Írsku.

Ďalšie informácie:


Celá tlačová správa EK

EÚ Bookshop

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač