RIO správa z oblasti výskumu a inovácií na Slovensku za rok 2015

10. 08. 2016

Obálka správyEurópska komisia  publikovala sumárnu i národnú správu o systémoch výskumu a inovácií RIO 2015 (Research and Innovation Observatory), ktoré každoročne pripravuje Spoločné výskumné centrum EK (JRC). Informuje, okrem iného, aj o výzvach  Slovenska pri podpore výskumu a inovácií.

Napriek značnému úsiliu, slovenským politikám v oblasti výskumu stále chýba jasné zameranie na spoločné výskumné programy, v ktorých sa riešia veľké spoločenské výzvy a na spoločné programovanie. Objem národného financovania zdá sa byť stále neprimeraný na riadne začlenenie slovenskej vedy do európskych a medzinárodných kooperačných sietí.

Pozitívne opatrenia za rok 2015
Slovenská vláda prijala 10. júna 2015 dokument s názvom „Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike“. Zámerom tohto dokumentu je reagovať na súčasný stav a existujúce výzvy, prijať komplexný a koordinovaný prístup k tejto tematike a zabrániť nejednotným alebo ad hoc činnostiam. To môže byť potenciálne sľubnou iniciatívou, pretože podpora pre vytváranie a ranný vývoj inovačných podnikov nebola predtým artikulovaná vo výskumných a inovačných politikách v Slovenskej Republike. Doposiaľ slovenský zákon nerozpoznáva pojmy "start-up" a/alebo "spin-off". „Malé a stredné podniky" sú uznané podľa slovenských zákonov, ale ich definícia nie je zahrnutá v zákone.
Slovenská republika prijala v júli 2015 program pre návrat slovenských odborníkov zo zahraničia. Aj keď výsledky nie sú ešte významné, je to pozoruhodná iniciatíva, ktorá môže takisto podporiť návrat slovenských vedcov.
Slovenská republika zdarne pokračuje v budovaní klastrov a implementácii klastrovej politiky. Európska Komisia vykonala celoeurópsky benchmarking klastrových organizácií. V benchmarkingu je uvedené, že kvalita niektorých slovenských klastrov je porovnateľná s kvalitou klastrov pokročilých členov OECD. Cluster IT Valley z Košickeho kraja bol prvý klaster zo Strednej a Východnej Európy, ktorý získal Zlatý certifikát európskej excelentnosti.

 Najnovší vývoj:

  •  V januári 2015 nadobudol účinnosť nový zákon o dani z príjmov, ktorý zahŕňa nové daňové úľavy pre výskum a vývoj.
  •  V júni 2015 slovenská vláda schválila koncepciu na podporu startupov, ktorú navrhlo ministerstvo financií. Jej cieľom je posilniť podnikateľské prostredie a vytvoriť podmienky na podporu rozvoja startupov a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
  •  Slovenská vláda premenovala Agentúru pre štrukturálne fondy Európskej únie (ASFEU) na Výskumnú agentúru (VA). Agentúra by mala vytvoriť podmienky na účasť slovenských výskumných tímov v EVP vo všeobecnosti a konkrétne v ESFRI, EITI, technologických platformách a programe Horizont 2020. Súčasne bola Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra transformovaná na Technologickú agentúru.


Slovenské systémy v oblasti výskumu a vývoja stoja pred týmito výzvami:

1. zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a vývoja,
2. zlepšiť kvalitu vedeckej základne,
3. zvýšiť výstupy v oblasti súkromných investícií a investície do výskumu a vývoja,
4. posilniť súčinnosť vedy a priemyslu.

Viac informácií nájdete v dokumentoch


Zdroj:

Vladimír Baláž  –  Jana Zifciakova:  OBSERVATÓRIUM PRE VÝSKUM A INOVÁCIE (RIO) SPRÁVA O KRAJINE ZA ROK 2015: Zhrnutie Slovenská republika  vydané v r. 2016

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač