Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (COFUND)

19. 08. 2016

ilustračná snímka k projektu: COFUNDVediete alebo plánujete viesť program mobility v oblasti výskumu a snažíte sa získať ďalšie finančné prostriedky, ktoré by ho rozšírili alebo by mu dali medzinárodný rozmer? COFUND poskytuje dodatočné prostriedky pre nové alebo existujúce regionálne, vnútroštátne a medzinárodné programy, aby dodal medzinárodný a medzisektorový rozmer odbornej príprave výskumných pracovníkov a ich kariérnemu rozvoju. Podporu možno využiť na doktorandské študijné programy, ako aj štipendijné programy pre skúsených výskumných pracovníkov.

Medzinárodnou mobilitou sa pre výskumných pracovníkov otvárajú nové možnosti.

Kto môže požiadať o financovanie?
Táto akcia je určená pre organizácie, ktoré financujú alebo vedú doktorandské alebo štipendijné programy pre výskumných pracovníkov. Každý návrh COFUND by mal mať jediného účastníka, ktorým by mohli byť vládne ministerstvo, regionálny orgán, agentúra poskytujúca financovanie, univerzita, výskumná organizácia, výskumná akadémia alebo podnik.

Skúsení výskumní pracovníci podávajú žiadosti priamo financujúcej organizácii. Doktorandi nájdu ponuky spolufinancovaných programov na portáli Euraxess.

Čo sa môže financovať?
Financovať sa môžu všetky oblasti výskumu okrem tých, ktoré obsahuje zmluva o Euratome, ako sa uvádza v článku 4 a prílohe I. Cezhraničná mobilita je nevyhnutnosť. Výhodou je aj medzisektorová mobilita.

Na čo všetko sa dá financovanie využiť?
Jednotlivci, doktorandi aj skúsení výskumní pracovníci, získavajú podporu na svoj výskum a kariérny rozvoj prostredníctvom spolufinancovania.
Zúčastnené organizácie dostanú pevnú sumu na každé podporované miesto ako príspevok na živobytie pre výskumného pracovníka a na náklady súvisiace so správou programu.

Vybrané programy získajú spolufinancovanie na tri až päť rokov v celkovej výške do 10 miliónov EUR.

Kto rozhoduje?
Projekty COFUND sa vyberajú na základe verejnej súťaže a transparentného, nezávislého hodnotenia, ktoré vychádza z vopred stanovených kritérií, ako sa uvádza v pracovnom programe a jeho všeobecných prílohách .

Ako požiadať o financovanie?
Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Všetky prebiehajúce výzvy a súvisiace informácie, ako sú príručka pre žiadateľov a úplné kritériá oprávnenosti nájdete na portáli účastníkov.

Poradenstvo a informácie nájdete prostredníctvom národných kontaktných miest a helpdesku programu Horizont 2020.

Zdroj a fotozdroj:

European Commission: COFUND

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač