Vedecká rada Slovenskej akadémie vied udelila prof. Jánovi Vilčekovi čestný doktorát SAV

26. 08. 2016

Profesor Ján Vilček patrí k svetovo najcitovanejším imunológom a je tiež známym filantropom. Jeho poznatky pretavené do praxe pomáhajú v podobe liečiv ľuďom na celom svete. Ide najmä o pacientov s reumatoidnou artritídou, Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou či psoriázou.

Čestný doktorát SAV prof. MUDr. Jánovi Vilčekovi, PhD. (vľavo) odovzdal podpredseda SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.

Slávnostné odovzdanie vedeckej hodnosti doktora biologických vied honoris causa prof. MUDr. Jánovi Vilčekovi, PhD., sa konalo 25. augusta 2016 na pôde Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave. Diplom čestného doktorátu mu slávnostne odovzdal podpredseda  SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. Vo virologickom ústave strávil známy vedec sedem rokov na začiatku svojej vedeckej kariéry, pred emigráciou do USA.

Profesora Vilčeka pred odovzdaním doktorátu krátko predstavil vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV. „Profesor Ján Vilček je výnimočná osobnosť, celosvetovo uznávaná pre svoj vedecký prínos a filantropiu. Jeho vedecké dielo a originálne objavy výrazným spôsobom ovplyvnili liečbu viacerých chronických zápalových autoimunitných ochorení a zlepšili tak kvalitu života miliónov pacientov na celom svete. Profesor Vilček dlhodobo pôsobí v Oddelení mikrobiológie Lekárskej fakulty Newyorskej univerzity a je prezidentom Nadácie Vilček,“ prečítal z laudatia MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Vo svojej vedeckej kariére sa prof. Ján Vilček venoval výskumu cytokínov, čiže molekúl, ktoré regulujú imunitný systém.  Jeho výskum viedol k mnohým praktickým aplikáciám v medicíne a dnes sa v praxi využívajú najmä vo forme lieku známeho ako Remicade.  Je tiež inventorom takmer štyridsiatich patentov, pričom časť patentových výnosov venoval Newyorskej univerzite. Tieto prostriedky sa využívajú na podporu výskumu a štipendiá pre študentov a mladých vedcov.

 „Som dojatý a veľmi vďačný za túto česť. Naozaj si to vážim a považujem za symbolické, že mi tento titul odovzdali v budove Virolologického ústavu SAV, kde som začínal svoju vedeckú kariéru a kde som dostal môj titul kandidáta vied,“ povedal po slávnostnej promócii prof. Ján Vilček.

Vo svojom príhovore hovoril tiež o tom, že za tridsaťjeden rokov svojho života na Slovensku zažil štyri rôzne politické systémy, pričom dva boli totalitné. „V čase, keď som bol na virologickom ústave, koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov, bol ústav ako malá oáza slobody v krajine, kde vtedy veľa intelektuálnej slobody neexistovalo.“  Za podporu a inšpiráciu vo vedeckej práci sa prof. Ján Vilček poďakoval viacerým bývalým kolegom či mentorom na virologickom ústave, ako aj na svojej Alma mater, Univerzite Komenského.

Ján Vilček je rodák z Bratislavy (17. 6. 1933), na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal v roku 1957 titul doktora medicíny. Po skončení štúdia pôsobil vo Virologickom ústave SAV (vtedy ČSAV), kde v roku 1962 obhájil titul CSc. v odbore virológia. V roku 1965 emigroval so svojou manželkou Maricou do USA, kde odvtedy žijú a pracujú a kde v roku 2000 založili Nadáciu Vilček.

Profesor Vilček  svoju vedeckú kariéru od počiatku zasvätil výskumu cytokínov, t.j. molekúl, ktoré regulujú imunitný systém.  Jeho výskum viedol k mnohým praktickým aplikáciám v medicíne a dnes sa v praxi využívajú najmä vo forme lieku známeho ako Remicade.  Je tiež inventorom takmer 40 patentov. Čo je však najcennejšie, za svoj život a zdravie mu vďačí obrovské množstvo ľudí na celom svete, najmä pacientov s reumatoidnou artritídou, Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou, psoriázou atď.

Okrem výnimočného vedeckého a medicínskeho prínosu je prof. Vilček známy aj ako filantrop. Toto poslanie realizuje prostredníctvom Nadácie Vilček, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o odbornom, akademickom a umeleckom prínose imigrantov do života v USA. Prof. Vilček tiež daroval časť patentových výnosov Newyorskej univerzite. Tieto prostriedky sa využívajú na podporu výskumu a štipendiá pre študentov a mladých vedcov.

Za svoje vedecké aj spoločenské aktivity a výnimočné výsledky získal prof. Vilček množstvo významných ocenení, napr. Národnú medailu za prínos v oblasti technológie a inovácie od prezidenta USA Baracka Obamu, Cenu ministra zahraničných vecí SR „Goodwill Envoy" za výnimočnú reprezentáciu Slovenska v zahraničí, ceny rôznych humanitárnych a vedeckých spoločností, čestné doktoráty rôznych univerzít (vrátane Univerzity Komenského v Bratislave) a ďalšie ocenenia.

Uverejnila: MB

Zdroj: Tlačová správa SAV

Foto: Vladimír Šimíček

Aktuality SAV

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, virológia, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač