Vedieť viac

18. 08. 2016

logo Nadácie Tatra bankaNadácia Tatra banky už po deviatykrát podporila zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispejú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Do grantového programu Vedieť viac prijala nadácia  37 žiadostí o podporu, ktoré žiadali spolu 158 694,66 eur. Podporených bolo 10 mimovládnych organizácií spolupracujúcich s vysokými školami, s projektmi z oblastí: humanitných a spoločenských vied, medicíny, ekonómie, informatiky a technických vied a umenia, v celkovej výške 32 138 eur.

„Podpora vzdelávania je jednou z hlavných strategických priorít našej nadácie. Teší nás, že na grantový program Kvalita vzdelávania, ktorý v nadácii realizujeme už od jej vzniku, reflektuje stále viac žiadateľov. Každý podporený a zrealizovaný projekt, smerujúci k skvalitneniu vysokoškolského vzdelávania, napĺňa nielen našu misu, ale je aj pozitívnym poznaním, že školy majú neustály záujem ísť „nad rámec“ svojich vzdelávacích procesov,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu Tatra banky.

 Príklady podporených projektov:  vedieť viac

OZ Prevencia AD

Už v škôlke sa dá naučiť viac

Projekt „Už v škôlke sa dá naučiť viac“ vyškolí 80 študentiek a študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky zo slovenských vysokých škôl. Školenie študentov pripraví na to, ako vhodne vzdelávať v materských školách deti pochádzajúce z náročnejších sociálnych pomerov a z odľahlých rómskych komunít. Študenti a študentky získajú poznatky o princípoch inkluzívnej pedagogiky nad bežný rámec učebných osnov. Inklúzia vo vzdelávaní dáva šancu každému dieťaťu rozvíjať svoj potenciál. Školenie zlepší schopnosti budúcich učiteliek materských škôl vzdelávať rôzne deti. Znalosti a zručnosti prenesené do praxe potom pomôžu aj deťom z horších sociálnych pomerov k vzdelávacím úspechom – k zotrvaniu v skupine detí v materskej škole, k ľahšiemu privyknutiu si na základnú školu a následne lepšie výsledky zodpovedajúce ich schopnostiam.

MINERVA Group, n.o. Think and Go

Minerva Group je zoskupenie mladých výskumníkov v podobe nádejných študentov a doktorandov doposiaľ prevažne z Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave, ktorí sa chcú učiť nad rámec štúdia, pričom majú možnosť pracovať na niekoľkých riešeniach s rôznym zameraním. Projekt s názvom Think and Go sa bude realizovať ako komplexný systém ovládania elektrického vozíka, vrátane realizácie hardvérových častí a softvérovej modulárnej aplikácie . Výskum a vývoj bude zameraný na oblasti neurálnej transmisie, identifikovaný pomocou EEG signálov, biosenzoriky a reprezentácie poznatkov a pod. Projekt sa zameriava na realizáciu možností bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka s uplatnením najmä v nemocniciach, HealthCare zariadeniach, domovoch sociálnej starostlivosti, či pre pacientov v domácom liečení. Vozíčkar bude riadiť vozík samotným pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere. Projekt podporí aktívnu účasť, tímovú spoluprácu ako aj mimo-vzdelávacie aktivity zamerané na výskum a rozvíjanie zručností v oblasti aplikovanej informatiky, automatizácie či matematiky. Z pedagogického a výskumného hľadiska projekt pomôže študentom a doktorandom nabrať zručnosti a prax pri realizácii výskumno-vývojových projektov, písaní článkov a ich prezentovaní na konferenciách či fórach, možnosť zapojiť sa do medzinárodných súťaží a pod.


GLOBSEC GLOBSEC Morning Labs

GLOBSEC Academy Centre, ako súčasť mimovládnej organizácie GLOBSEC, má ako svoj primárny cieľ vychovávať novú generáciu mladých expertov a slúžiť mladej generácií študentov a absolventov ako inkubátor, v rámci ktorého majú možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov a iniciatív týkajúcich sa otázok globálnej bezpečnosti, energetiky, Európskej únie či politiky európskeho susedstva. GLOBSEC Academy Centre prináša nový koncept doplňujúcich prednášok a workshopov GLOBSEC Morning Labs otvorených pre vysokoškolských študentov z celého Slovenska, ktoré sa majú uskutočniť na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici v priebehu zimného semestra akademického roka 2016/2017 a rozšíriť tak zároveň spektrum vyučovaných predmetov. Séria 4 prednášok a 2 workshopov pokrýva aktuálne témy z oblasti energetiky z viacerých obsahových, ako aj praktických rovín, či už sa jedná o expertné a analytické zameranie, otázky politických rozhodovacích procesov v tejto téme, či smerovanie súčasného energetického biznisu, ako aj pohľad na inovácie v energetike, zelenú energiu, technológie zajtrajška či environmentálnu zodpovednosť. Workshopy následne využívajú nové nadobudnuté vedomosti študentov a za ich zapojenia rozvíjajú u študentov ďalšiu sadu zručností akými sú kritické myslenie či analytické písanie. Výstupom projektu má byť séria komentárov v anglickom jazyku od účastníkov GLOBSEC Morning Labs. Autor najkvalitnejšieho komentára bude odmenený absolvovaním odbornej stáže, ktorá bude ďalej rozvíjať jeho potenciál.

Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na: www.nadaciatatrabanky.sk

Zdroj:

Nadácia Tatra banky, tlačová správa

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač